Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và 48 Lời Nguyện Đức Phật A Di Đà, 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

-

Nói mang lại Đức Phật A Di Đà thì phải ghi nhận tới 48 lời đại nguyện của ngài, công đức thì rộng lớn với lòng trường đoản cú bi quảng đại vị tha. Bạn dạng thân ngài đã vứt đi những thứ cự phách để tu hành với thành Phật, trải quả không hề ít năm tu luyện và nhiều kiếp đã tạo nên nguồn tích điện ánh sáng vô hạn để cứu vãn độ bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện đức phật a di đà

Chữ A Di Đà ở chỗ này được dịch ra là Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống lâu tới vô hạn và Vô Lượng quang là hào quang ánh nắng tỏa ra không bao giờ tắt.

Dựa trên ghê Diệu Pháp Liên Hoa thì nới rằng Đức Phật A Di Đà có kiếp trước là bé của Đức Đại Thông Trí thắng Như Lai.

Theo kinh quán Phật Tam – muội – hải thì quá khứ của Đức Phật A Di Đà là Tỳ Kheo, siêng lòng kính lễ buộc phải được thọ cam kết thành Phật.

https://kimtuthap.vn/kim-tu-thap-chuyen-cung-cap-mat-day-chuyen-mat-day-chuyen-phat-di-da/

*

Còn dựa theo kinh Bi Hoa thì Đức Phật A Di Đà là vua chuyển Luân với thương hiệu Vô né Niệm, được Đức Phật khuyên nên phát người yêu đề tâm câu đạo Vô hay cháng đẳng chánh giác.

48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà được thể hiện như sau:

Thứ 1: Lúc tôi thành Phật, giả dụ trong cõi nước tôi có âm ti – ngạ quỷ – súc sanh, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 2: dịp tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi sau thời điểm thọ thông thường còn trở lại sa vào bố ác đạo, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 3: lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu kim cương tất cả, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 4: lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân hình bao gồm kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 5: cơ hội tôi thành Phật, trường hợp hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, ít nhất là hiểu rõ những vấn đề trăm nghìn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi ko ở ngôi Chách giác.

Thứ 6: dịp tôi thành Phật, trường hợp hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na-do-tha thế giới của chư Phật, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 7: cơ hội tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng thiên nhĩ thông, tối thiểu là nghe cùng thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 8: lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi chẳng được Tha chổ chính giữa thông, tối thiểu là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh, trong trăm nghìn ức na-do-tha nỗ lực giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 9: thời gian tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm, ít nhất là đi qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 10: thời gian tôi thành Phật, trường hợp hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 11: thời gian tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn cho trọn khử độ, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 12: thời điểm tôi thành Phật, nếu như quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn na-do-tha cố giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 13: cơ hội tôi thành Phật, ví như thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 14: thời gian tôi thành Phật, bọn chúng Thanh Văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm hiểu rằng số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm ngàn kiếp, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 15: dịp tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, lâu mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 16: thời điểm tôi thành Phật, trường hợp hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, còn tồn tại người nghe danh từ bất thiện thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 17: thời gian tôi thành Phật, giả dụ vô lượng chư Phật thập phương cố gắng giới, chẳng các ngợi khen xưng thương hiệu tôi, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 18: lúc tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh, chí trọng tâm tín mộ, hy vọng sanh về cõi nước tôi, nhẫn mang đến mười niệm, còn nếu không được sanh, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác, trừ kẻ tạo nên tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng Chánh pháp.

Thứ 19: lúc tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh pháp ý trung nhân đề tâm, tu những công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi, mang đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại bọn chúng hiện thân trước bạn đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 20: thời điểm tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chăm nhớ cõi nước tôi và tu những công đức, chí trung ương hồi hướng, mong mỏi sanh về cõi nước tôi, nếu như chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 21: thời gian tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, toàn bộ chẳng đủ ba mươi nhì tướng đại nhơn, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 22: dịp tôi thành Phật, chúng người yêu Tát làm việc cõi không giống sanh về nước tôi, cứu vãn cánh những quyết mang lại bực Nhứt sanh bửa xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tự tại hóa hiện, bởi vì chúng sanh mà phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát những loài, đi khắp vắt giới, tu người thương Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng bọn chúng sinh, làm cho toàn bộ đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, rất xuất công hạnh của những bậc thông thường, hiện nay tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, trường hợp chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 23: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát vào cõi nước tôi, thừa thần lực của Phật, cơ mà đi cúng nhường nhịn thập phương chư Phật, vào khoảng thời gian một bữa ăn, còn nếu không đến mọi vô lượng rất nhiều ức na-do-tha chũm giới, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 24: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật, hiện tại công đức của mình, mong muốn có phần đa vật thờ dường, nếu không được đúng suôn sẻ muốn, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 25: Lúc tôi thành Phật, ví như chúng nhân tình Tát vào cõi nước tôi, ko được Nhứt cầm cố trí, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 26: thời gian tôi thành Phật, trường hợp chúng bồ Tát trong cõi nước tôi, chẳng số đông được thân kim cương Na-la-diên, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 27: dịp tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, vớ cả vật dụng của nhơn thiên, hình sắc số đông sáng rất đẹp sạch sẽ, siêu tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Giả dụ có người biết danh số các đồ đồ dùng ấy được rõ ràng, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 28: thời gian tôi thành Phật, nếu ý trung nhân Tát trong cõi nước tôi, dầu là fan ít công đức nhứt, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao tư trăm muôn do-tuần, vô lượng quang quẻ sắc, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 29: lúc tôi thành Phật, chúng người yêu Tát trong cõi nước tôi, nếu như thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết ghê pháp cơ mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 30: Lúc tôi thành Phật, nếu bao gồm ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của ý trung nhân Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 31: thời điểm tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, những nơi phần đa soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tứ nghị trái đất ở mười phương, như thể thấy khía cạnh mình trong gương sáng. Giả dụ chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 32: dịp tôi thành Phật, vào cõi nước tôi tự mặt khu đất tràn lên tới hư không, lầu nhà hoàng cung ao nước hoa cây, tất cả vạn vật gần như là vô lượng chất báu cùng trăm nghìn đồ vật hương, hiệp phổ biến lại nhưng mà thành vạn vật rất nhiều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông mọi thập phương vắt giới. ý trung nhân Tát các nơi ngửi mang đến mùi thơm ấy, thời hồ hết tu hạnh của Phật. Trường hợp chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 33: Lúc tôi thành Phật, các loài bọn chúng sanh vào vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, được quang đãng minh của tớ chiếu đến thân trọng tâm họ, thời thân chổ chính giữa họ duyên dáng nhẹ nhàng hơn thiên nhơn, nếu như chẳng như vậy, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 34: dịp tôi thành Phật, các loài bọn chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị nhân loại ở mười phương, nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn, cùng các môn thâm nám tổng trì, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 35: thời gian tôi thành Phật, những người chị em trong vô lượng bất tư nghị nhân loại ở mười phương, vui vẻ tin quí phát ý trung nhân đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khoản thời gian mạng tầm thường mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 36: Lúc tôi thành Phật, chúng ý trung nhân Tát vào vô lượng bất tư nghị nhân loại ở mười phương, nghe thương hiệu tôi, vẫn thường xuyên tu phạm hạnh, mãi cho thành Phật. Giả dụ chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 37: cơ hội tôi thành Phật, sản phẩm nhơn thiên vào vô lượng bất bốn nghị trái đất ở mười phương, nghe thương hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui tươi tin quí tu bồ Tát hạnh, thời chư Thiên và tín đồ đời số đông kính trọng fan đó. Giả dụ chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 38: lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi mong mỏi có y phục, thời y phục xuất sắc đúng pháp ngay tức thì theo trung tâm niệm của người đó mà đến trên thân. Giả dụ còn bắt buộc cắt may nhuộm giặt, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 39: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, tận hưởng thọ sự vui sướng không giống như vị Lậu tận Tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 40: thời gian tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, tùy ý mong thấy vô lượng nhân loại nghiêm tịnh của chư Phật sinh sống mười phương, thời ngay tắp lự được thấy rõ cả khu vực trong cây báu, phù hợp ý muốn, như thấy mặt mình vào gương sáng. Trường hợp chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 41: thời điểm tôi thành Phật, chúng người yêu Tát ở nhân loại phương không giống nghe thương hiệu tôi, từ kia nhẫn cho lúc thành Phật, mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 42: lúc tôi thành Phật, chúng tình nhân Tát, ở quả đât phương khác nghe thương hiệu tôi, thảy hầu hết được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, trong khoảng thời gian một niệm, cúng nhường vô lượng bất tứ nghị chư Phật thế Tôn, mà lại vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 43: thời điểm tôi thành Phật, chúng người tình Tát sinh hoạt phương không giống nghe thương hiệu tôi, sau khi mạng thông thường thác sanh bên Tôn quí, trường hợp chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 44: Lúc tôi thành Phật, chúng người thương Tát sinh hoạt phương không giống nghe thương hiệu tôi vui tươi hơn hở, tu nhân tình Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, giả dụ chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 45: lúc tôi thành Phật, chúng người tình Tát nghỉ ngơi phương không giống nghe thương hiệu tôi, mọi đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi cho lúc thành Phật, thường xuyên được thấy vô lượng bất tứ nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Thứ 46: lúc tôi thành Phật, chúng ý trung nhân Tát ở trong cõi nước tôi, hy vọng nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Giả dụ chẳng như thế thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 47: lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng người yêu Tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu tôi cơ mà chẳng được cho bậc bất thối chuyển, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.

Thứ 48: lúc tôi thành Phật, ví như chúng người tình Tát ở trái đất phương không giống nghe danh hiệu tôi, cơ mà chẳng tức tốc được Ðệ nhất dư âm nhẫn, ở chỗ Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

*
*

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DI ĐÀ Biên soạn: HT ưa thích Trí Thủ Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ Giảng giải: TT ưng ý Nguyên Tạng

1/Đệ tốt nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện đồ vật nhất: Cõi Cực-lạc không có các con đường ác. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện sản phẩm hai: bọn chúng sinh làm việc cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện sản phẩm ba: Thân của chúng sinh sinh sống cõi Cực-lạc đều sở hữu sắc vàng. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

4/ Đệ tứ đại nguyện: hình nhan sắc tương đồng. Đại nguyện lắp thêm tư: Hình sắc đẹp của chúng sinh nghỉ ngơi cõi Cực-lạc hồ hết bình đẳng, không đẹp xấu không giống nhau. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thiết bị năm: bọn chúng sinh sinh hoạt cõi Cực-lạc đều sở hữu túc mạng thông, biết rõ những kiếp thừa khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

6/ Đệ lục đại nguyện: thiên nhãn phổ kiến. Đại nguyện trang bị sáu: chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều sở hữu thiên nhãn thông, thấy xuyên suốt vô lượng Phật độ khắp mười phương. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

7/ Đệ thất đại nguyện: thiên nhĩ phổ văn. Đại nguyện lắp thêm bảy: chúng sinh ngơi nghỉ cõi Cực-lạc đều phải sở hữu thiên nhĩ thông, nghe được pháp âm của chư Phật khắp mười phương. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

8/ Đệ bát đại nguyện: tha tâm tất tri. Đại nguyện sản phẩm tám: bọn chúng sinh nghỉ ngơi cõi Cực-lạc đều phải có tha trung ương thông, hiểu rằng tâm niệm của mọi cả bọn chúng sinh Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

9/Đệ cửu đại nguyện: thần túc vô ngại. Đại nguyện sản phẩm chín: bọn chúng sinh sinh sống cõi Cực-lạc đều phải sở hữu thần túc thông, rất có thể đi cho khắp các Phật độ trong mười phương một giải pháp vô ngại. Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

10/ Đệ thập đại nguyện: bất tham kế thân. Đại nguyện lắp thêm mười: bọn chúng sinh ngơi nghỉ cõi Cực-lạc không hề khởi niệm tham ái đối với thân sau. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

11/ Đệ thập độc nhất vô nhị đại nguyện: trú định hội chứng diệt.

Xem thêm: Vật Tư Lưới An Toàn Ban Công: Báo Giá Và Nhận Thi Công, Báo Giá Lưới An Toàn Hòa Phát Chỉ Từ 120K

Đại nguyện máy mười một: bọn chúng sinh sinh sống cõi Cực-lạc liên tiếp sống trong chánh định, cho tới khi triệu chứng quả tịch diệt. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

12/Đệ thập nhị đại nguyện: quang đãng minh vô lượng. Đại nguyện sản phẩm công nghệ mười hai: Ánh sáng của Phật A Di Đà sáng soi vô lượng, chiếu mọi mười phương Phật độ không trở nên chướng ngại. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

13/ Đệ thập tam đại nguyện: lâu mạng vô lượng. Đại nguyện thiết bị mười ba: thọ mạng của ông phật A Di Đà lâu bền hơn vô lượng, làm tiện ích cho chúng sinh vô tận. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

14/ Đệ thập tứ đại nguyện: thanh văn vô số. Đại nguyện trang bị mười bốn: bọn chúng Thanh-văn sinh sống cõi Cực-lạc những vô số. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

15/Đệ thập ngũ đại nguyện: Tùy Nguyện Tu Đoản. Đại nguyện thiết bị mười lăm: thọ mạng của chúng sinh sinh sống cõi Cực-lạc, ko kể nguyện lực riêng, đều lâu hơn vô lượng. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

16/ Đệ thập lục đại nguyện: bất văn ác danh. Đại nguyện lắp thêm mười sáu: chúng sinh làm việc cõi Cực-lạc không nghe một lời bất thiện. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

17/ Đệ thập thất đại nguyện: chư Phật xưng thán. Đại nguyện vật dụng mười bảy: Chư Phật khắp mười phương phần nhiều xưng tán danh hiệu “A Di Đà”. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

18/Đệ thập bát đại nguyện: thập niệm tất sanh. Đại nguyện vật dụng mười tám: tất cả chúng sinh trong mười phương, hết tin tưởng tưởng, ao ước vãng sinh về cõi Cực-lạc, chí thành niệm 10 niệm thương hiệu Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ được vãng sinh. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

19/ Đệ thập cửu đại nguyện: lâm chung tiếp dẫn. Đại nguyện sản phẩm công nghệ mười chín: bọn chúng sinh vào mười phương phân phát tâm bồ đề, tu các công đức, tâm thành phát nguyện vãng sinh về cõi Cực-lạc, đến phút lâm chung, đức phật A Di Đà thuộc Thánh chúng sẽ hiện nay ngay trước mặt để tiếp dẫn. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

20/ Đệ nhị thập đại nguyện: dục sanh vượt toại. Đại nguyện sản phẩm hai mươi: bọn chúng sinh vào mười phương nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, nghĩ nhớ mang lại Ngài, chí thành đem gần như công đức hồi hướng nguyện sinh về cõi Cực-lạc, chắc chắn rằng sẽ được toại nguyện. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

21/ Đệ nhị thập độc nhất vô nhị đại nguyện: tam thập nhị tướng. Đại nguyện trang bị hai mươi mốt: bọn chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều không thiếu 32 tướng tá tốt. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

22/ Đệ nhị thập nhị đại nguyện: độc nhất vô nhị sanh té xứ. Đại nguyện đồ vật hai mươi hai: Chư vị Bồ-tát sinh sống khắp các quốc độ trong mười phương, sau khoản thời gian sinh về cõi Cực-lạc, ngọai trừ có phiên bản nguyện giáo hóa riêng, toàn bộ đều đạt đến vị thế “Nhất sanh vấp ngã xứ”. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

23/ Đệ nhị thập tam đại nguyện: cúng nhường nhịn chư Phật. Đại nguyện thứ hai mươi ba: Chư Bồ-tát sống cõi Cực-lạc rất nhiều nương Phật lực, chỉ trong tầm bữa ăn rất có thể đến cúng dường chư Phật ở các Phật độ trong mọi mười phương. Nhất trung khu đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 24/ Đệ nhị thập tứ đại nguyện: cung núm tùy ý. Đại nguyện vật dụng hai mươi bốn: Chư Bồ-tát sống cõi Cực-lạc, trong lúc cúng nhịn nhường chư Phật, ước ao có bao nhiêu vật phẩm để cúng dường cũng đông đảo có vừa đủ như ý. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

25/ Đệ nhị thập ngũ đại nguyện: diễn thuyết diệu trí. Đại nguyện máy hai mươi lăm: Chư vị Bồ-tát sinh sống cõi Cực-lạc đều có khả năng diễn nói độc nhất vô nhị thiết trí. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

26/ nhị thập lục đại nguyện: na la diên thân. Đại nguyện máy hai mươi sáu: Chư vị Bồ-tát sinh sống cõi Cực-lạc đều phải có thân cứng chắc hẳn như kim cương, mạnh mẽ như thần na La Diên.

Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

27/ Đệ nhị thập thất đại nguyện: duy nhất thiết nghiêm tịnh. Đại nguyện máy hai mươi bảy: tất cả chúng sinh và vạn đồ ở cõi Cực-lạc hầu hết nghiêm tịnh vi diệu, hình sắc sệt thù, dù người có thiên nhãn thông cũng ko biết ví dụ danh số. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 28/ Đệ nhị thập chén bát đại nguyện: đạo thọ cao hiển. Đại nguyện trang bị hai mươi tám: Chư vị Bồ-tát cho đến những người chỉ tất cả chút ít công đức ở cõi Cực-lạc đều có khả năng thấy biết sự cao rộng với sắc sáng sủa vô lượng của cây đạo tràng. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 29/ Đệ nhị thập cửu đại nguyện: tụng tởm đắc tuệ. Đại nguyện sản phẩm hai mươi chín: Chư vị Bồ-tát ngơi nghỉ cõi Cực-lạc phần đông thọ trì phúng tụng ghê pháp nhưng mà được trí thông minh biện tài. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 30/ Đệ tam thập đại nguyện: tuệ biện vô hạn. Đại nguyện thứ tía mươi: Chư vị Bồ-tát sinh sống cõi Cực-lạc đều phải sở hữu trí tuệ biện tài vô hạn lượng. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 31/ Đệ tam thập độc nhất vô nhị đại nguyện: chiếu loài kiến thập phương. Đại nguyện thứ cha mươi mốt: Đất đai làm việc cõi Cực-lạc trong sạch như gương, rất có thể soi thấy các Phật độ nghỉ ngơi mười phương. Nhất tâm đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 32/ Đệ tam thập nhị đại nguyện: bửu hương thơm diệu nghiêm. Đại nguyện thứ ba mươi hai: Vạn thiết bị ở cõi Cực-lạc đều vì chưng vô lượng châu báu cùng trăm ngàn trang bị mùi hương thơm vi diệu có tác dụng thành, khiến cho người nghe hương thơm hương hồ hết tu Phật hạnh.

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

33/ Đệ tam thập tam đại nguyện: mông quang đãng nhu nhuyến. Đại nguyện thứ ba mươi ba: Ánh sáng sủa của ông phật A Di Đà chiếu soi mọi các trái đất trong mười phương, những chúng sinh đụng được tia nắng ấy đều thấy thân vai trung phong nhẹ nhàng an lạc. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 34/ Đệ tam thập tứ đại nguyện: văn danh đắc nhẫn. Đại nguyện thứ ba mươi bốn: bọn chúng sinh khắp nhân loại mười phương nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà đều hội chứng được vô sinh pháp nhẫn và những pháp môn tổng trì sâu xa. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 35/ Đệ tam thập ngũ đại nguyện: bay ly cô gái thân. Đại nguyện thứ ba mươi lăm: những người dân nữ trong mười phương nạm giới, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà tức thì phát tâm nhân tình đề, thì sau khoản thời gian mạng chung sẽ không trở lại lâu thân con gái nữa. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 36/ Đệ tam thập lục đại nguyện: thường xuyên tu phạm hạnh. Đại nguyện thứ tía mươi sáu: Chư Bồ-tát sinh hoạt mười phương chũm giới, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, sau thời điểm mạng chung sẽ luôn tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật. Nhất vai trung phong đảnh lễ Nam tế bào Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 37/ Đệ tam thập thất đại nguyện: thiên nhơn trí kính. Đại nguyện thứ cha mươi bảy: sản phẩm trời bạn trong khắp mười phương cầm cố giới, lúc nghe danh hiệu tiên phật A Di Đà, liền sung sướng tin tưởng, kính lễ và tu tập hạnh Bồ-tát, thì đã được toàn bộ trời bạn kính trọng. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 38/ Đệ tam thập chén bát đại nguyện: y thực tùy niệm. Đại nguyện thứ cha mươi tám: bọn chúng sinh ngơi nghỉ cõi Cực-lạc mong mỏi có y phục, ẩm thực, thì liền có như ý. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 39/ Đệ tam thập cửu đại nguyện: lạc như lậu tận. Đại nguyện thứ cha mươi chín: bọn chúng sinh sinh sống cõi Cực-lạc đông đảo hưởng được niềm vui hệt như các vị tì kheo sẽ hoàn toàn kết thúc trừ hết lậu hoặc. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 40/ Đệ tứ thập đại nguyện: thọ trung hiện tại sát. Đại nguyện thứ tứ mươi: Chư vị Bồ-tát sinh hoạt cõi Cực-lạc, nếu như muốn thấy vô lượng Phật độ nghiêm tịnh trong khắp mười phương, cứ chú ý vào cây báu thì ngay thức thì thấy cụ thể như thấy khía cạnh mình trong gương. Nhất trung khu đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

41/ Đệ tứ thập tốt nhất đại nguyện: chư căn vô khuyết. Đại nguyện thứ tứ mươi mốt: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong các phương khác, khi nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà, thì được những căn đầy đủ, không bị khiếm khuyết, cho tới khi thành Phật. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 42/ Đệ tứ thập nhị đại nguyện: tịnh tâm giải thoát. Đại nguyện thứ tư mươi hai: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong số phương khác, lúc nghe đến được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền được an trú khu vực chánh định tịnh tâm giải thoát, trong tầm một niệm có thể cúng dường vô lượng chư Phật mà không bị mất chánh định. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 43/ Đệ tứ thập tam đại nguyện: văn danh đắc phước. Đại nguyện thứ tư mươi ba: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong số phương khác, lúc nghe danh hiệu tiên phật A Di Đà, sau thời điểm mạng chung sẽ tiến hành sinh vào mái ấm gia đình tôn quí. Nhất trung ương đảnh lễ Nam mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 44/ Đệ tứ thập tứ đại nguyện: tu hành túc đức. Đại nguyện thứ tư mươi bốn: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong những phương khác, nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà, liền hí hửng tu hạnh Bồ-tát, gốc gốc công đức đầy đủ. Nhất trung tâm đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 45/ Đệ tứ thập ngũ đại nguyện: phổ đẳng tam muội. Đại nguyện thứ tứ mươi lăm: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong số phương khác, nghe được thương hiệu đức Phật A Di Đà, tức thời được an trú vào định “phổ đẳng” (thường thấy chư Phật đồng hiện nay tiền), cho đến khi thành Phật. Nhất trọng tâm đảnh lễ Nam mô Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 46/ Đệ tứ thập lục đại nguyện: tùy nguyện văn pháp. Đại nguyện thứ tư mươi sáu: Chư vị Bồ-tát ngơi nghỉ cõi Cực-lạc hồ hết tùy nguyện nhưng nghe pháp một phương pháp tự tại. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 47/ Đệ tứ thập thất đại nguyện: văn danh bất thối. Đại nguyện thứ tứ mươi bảy: Chư vị Bồ-tát ở những quốc độ trong các phương khác, nghe thương hiệu đức Phật A Di Đà, tức khắc tiến mang đến bậc bất thối chuyển. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 48/ Đệ tứ thập chén đại nguyện: đắc tam pháp nhẫn. Đại nguyện thứ tứ mươi tám: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong số phương khác, nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền triệu chứng được đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam pháp nhẫn, cùng các pháp bất thối chuyển. Nhất trung ương đảnh lễ Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

Nghe bài giảng:

https://www.youtube.com/watch?v=D0MDhirhk-U&list=PLw
Maau
Apd_W_l
Lny1Ep
Khz
GLI-Ke
Lwte
K&index=12