CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÁCH XÁC ĐỊNH

-

Theo hình thức của Thông tư, đưa ra phí bảo trì công trình gây ra được khẳng định bằng dự toán. Dự trù chi phí bảo trì công trình gồm: ngân sách thực hiện những công việc gia hạn định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, giá thành tư vấn phục vụ duy trì công trình, túi tiền khác và giá cả quản lý gia hạn thuộc trọng trách chủ download hoặc bạn quản lý, áp dụng công trình.

Bạn đang xem: Chi phí bảo trì công trình

Dự toán chi phí duy trì công trình được xác minh như sau:

1. Túi tiền thực hiện các công việc gia hạn định kỳ hàng năm lý lẽ tại điểm a khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được xác minh bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với giá thành xây dựng và túi tiền thiết bị công trình; vào đó:

a) chi tiêu xây dựng và giá cả thiết bị công trình xác định căn cứ cực hiếm quyết toán của công trình và điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời gian lập chiến lược bảo trì. Trường hợp chưa có giá trị quyết toán của công trình thì chi tiêu xây dựng và chi tiêu thiết bị xác định theo suất vốn đầu tư của công trình tương ứng vì chưng cơ quan có thẩm quyền công bố.

b) Định nấc tỷ lệ phần trăm (%) giá cả thực hiện những công việc bảo trì định kỳ mặt hàng năm khẳng định theo giải đáp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông bốn này.

c) địa thế căn cứ loại, cấp cho công trình, quy trình duy trì công trình, điều kiện cai quản khai thác cụ thể của công trình, chủ sở hữu hoặc bạn quản lý, sử dụng công trình xây dựng lập kế hoạch bảo trì công trình và túi tiền thực hiện các công việc gia hạn định kỳ thường niên của công trình. Giá cả này không được quá quá túi tiền xác định theo định mức tỷ lệ tỷ lệ (%) ngân sách thực hiện các công việc gia hạn định kỳ hàng năm quy định trên Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Giá thành sửa chữa công trình được khẳng định bằng dự toán. Dự toán giá thành sửa chữa công trình xây dựng gồm ngân sách chi tiêu sửa chữa trị phần xây dừng công trình, ngân sách sửa trị phần thiết bị công trình xây dựng và một số ngân sách chi tiêu khác có tương quan (nếu có).

3. Trường hợp thay thế công trình có ngân sách chi tiêu thực hiện nay từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán ngân sách chi tiêu sửa chữa trị công trình khẳng định theo biện pháp tại Thông tư hướng dẫn một trong những nội dung khẳng định và làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng của cục Xây dựng.

4. Trường hợp sửa chữa thay thế công trình có giá thành thực hiện bên dưới 500 triệu vnd thì dự toán giá thành sửa chữa công trình khẳng định như sau:

a) ngân sách sửa trị được xác định trên cơ sở cân nặng và solo giá sửa chữa công trình.

Trường hợp sửa chữa định kỳ công trình thì khối lượng các công tác sửa chữa thay thế được khẳng định căn cứ xây dựng sửa chữa, kế hoạch sửa chữa và quy trình duy trì của công trình xây dựng được phê duyệt. Ngôi trường hợp sửa chữa thay thế đột xuất công trình xây dựng thì trọng lượng các công tác sửa chữa được xác minh căn cứ tình trạng công trình thực tế cần sửa chữa, hồ sơ xây đắp sửa chữa trị và những yêu mong khác có liên quan.

Đơn giá thay thế công trình được xác minh từ định nấc dự toán sửa chữa và giá các yếu tố giá cả hoặc được xác minh trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá giống như ở các công trình đang thực hiện.

Trường hợp đối kháng giá sửa chữa thay thế công trình được xác minh từ định nút dự toán thay thế và giá những yếu tố đưa ra phí, chi phí trực tiếp (chi phí tổn vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công) xác định theo giải pháp tại Thông tứ hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng của cục Xây dựng. Ngân sách chi tiêu gián tiếp khẳng định bằng 10% của chi tiêu trực tiếp. Các khoản thu nhập chịu thuế tính trước tính bằng tỷ lệ xác suất (%) của chi phí trực tiếp và ngân sách gián tiếp trong solo giá thay thế sửa chữa công trình. Định mức phần trăm (%) các khoản thu nhập chịu thuế tính trước xác minh theo giải đáp tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác minh và quản lý chi phí chi tiêu xây dựng của bộ Xây dựng. Ngôi trường hợp đơn giá thay thế sửa chữa công trình khẳng định trên cơ sở giá thị phần hoặc theo giá giống như ở những công trình đã triển khai thì 1-1 giá hoàn toàn có thể gồm những khoản mục chi tiêu gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước.

b) Tổng hợp dự toán ngân sách chi tiêu sửa chữa công trình có ngân sách thực hiện bên dưới 500 triệu đồng theo trả lời tại bảng 2.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Ngôi trường hợp trong thời hạn kế hoạch có giá thành sửa chữa hốt nhiên xuất dự án công trình thì dự toán giá cả sửa trị công trình xác minh như sau:

a) Đối với sửa chữa thay thế công trình có chi tiêu thực hiện tại từ 500 triệu đ trở lên thì dự toán ngân sách chi tiêu sửa chữa trị công trình xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Đối với thay thế sửa chữa công trình có giá cả thực hiện bên dưới 500 triệu đ thì dự toán chi tiêu sửa chữa trị công trình khẳng định theo công cụ tại khoản 4 Điều này.

6. Túi tiền tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng xác định như sau:

a) Đối cùng với các công việc tư vấn đang được cỗ Xây dựng luật pháp tại Thông tư ban hành định mức kiến tạo thì giá cả thực hiện nay theo lao lý tại Thông tư này.

b) Đối cùng với các công việc tư vấn như: quan tiền trắc công trình ship hàng công tác bảo trì; khảo sát giao hàng thiết kế sửa chữa, thí nghiệm giao hàng công tác bốn vấn bảo trì công trình cùng một số quá trình tư vấn khác sẽ được cỗ Xây dựng chỉ dẫn tại Thông tư hướng dẫn một vài nội dung khẳng định và quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng thì triển khai theo nguyên lý tại Thông bốn này.

c) Đối với các các bước tư vấn như: lập, thẩm tra quy trình duy trì công trình (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình gia hạn công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình ship hàng công tác bảo trì; kiểm tra công trình xây dựng đột xuất theo yêu cầu; review định kỳ về an ninh của công trình trong quá trình vận hành, áp dụng và các quá trình tư vấn áp dụng định mức sẽ được quy định nhưng không tương xứng thì xác minh bằng lập dự toán.

d) trường hợp sửa chữa công trình có ngân sách thực hiện nay từ 500 triệu vnd trở lên yêu ước lập report kinh tế kỹ thuật hoặc dự án chi tiêu sửa chữa công trình thì ngân sách chi tiêu tư vấn ship hàng sửa chữa khẳng định trong tổng mức chi tiêu xây dựng, dự trù xây dựng công trình.

7. Chi tiêu khác theo biện pháp tại điểm d khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP xác định bằng định nấc tỷ lệ phần trăm (%) hoặc lập dự trù theo khuyên bảo của cơ quan có thẩm quyền.

8. Túi tiền quản lý gia hạn thuộc nhiệm vụ chủ mua hoặc tín đồ quản lý, sử dụng công trình xác minh như sau:

a) Đối với sửa chữa thay thế công trình có chi tiêu thực hiện dưới 500 triệu đ thì xác định bằng 3,5% tổng giá thành thực hiện những công việc duy trì định kỳ hàng năm, ngân sách chi tiêu sửa trị công trình, ngân sách chi tiêu tư vấn phục vụ gia hạn công trình và chi phí khác quy định tương xứng tại khoản 1, 2, 6 cùng 7 Điều này.

b) Đối với thay thế sửa chữa công trình có giá cả thực hiện tại từ 500 triệu đồng trở lên tất cả yêu mong lập report kinh tế chuyên môn hoặc dự án chi tiêu sửa chữa dự án công trình thì khẳng định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc gia hạn định kỳ hàng năm, ngân sách tư vấn phục vụ duy trì công trình và giá cả khác quy định tương xứng tại khoản 1, 6 cùng 7 Điều này.

9. Vấn đề thẩm định, phê chăm sóc và điều chỉnh chi phí gia hạn công trình xây dựng tiến hành theo luật pháp tại khoản 4 và 5 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Cách xác định ngân sách chi tiêu quản lý duy trì đối với CSH công trình


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 14/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 9 năm 2021

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH bỏ ra PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày26 mon 01 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số nội dung về quản lí lýchất lượng, thiết kế xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng viên Kinh tếxây dựng với Viện trưởng Viện kinh tế tài chính xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hành Thôngtư hướng dẫn khẳng định chi phí gia hạn công trình xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điềuchính

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tứ này áp dụng đối với các tổchức, cá thể có tương quan đến việc xác định chi phí gia hạn công trình xây dựngsử dụng vốn chi phí nhà nước chi thường xuyên và vốn nhà quốc tế đầu tưcông.

2. Những tổ chức, cá thể có tương quan đếnbảo trì dự án công trình xây dựng thực hiện vốn khác xem thêm quy định trên Thông tưnày để xác minh chi phí duy trì công trình xây dựng.

Xem thêm:

Điều 3. Khẳng định cácchi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí gia hạn công trình xây đắp đượcxác định bởi dự toán. Dự trù chi phí duy trì công trình gồm: chi phí thực hiệncác công việc bảo trì định kỳ mặt hàng năm, giá cả sửa chữa trị công trình, chi tiêu tưvấn phục vụ bảo trì công trình, giá cả khác và túi tiền quản lý bảo trì thuộctrách nhiệm chủ cài hoặc người quản lý, thực hiện công trình. Dự toán chi phíbảo trì dự án công trình được xác định như sau:

1. Túi tiền thực hiện tại các quá trình bảotrì định kỳ thường niên quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 Nghị địnhsố 06/2021/NĐ-CP được xác minh bằng định nấc tỷ lệ xác suất (%) nhân vớichi phí xây dựng và chi tiêu thiết bị công trình; trong đó:

a) ngân sách chi tiêu xây dựng và giá cả thiết bịcông trình khẳng định căn cứ cực hiếm quyết toán của dự án công trình và kiểm soát và điều chỉnh về mặtbằng giá bán tại thời gian lập kế hoạch bảo trì. Trường hợp chưa xuất hiện giá trị quyếttoán của công trình thì chi phí xây dựng và chi phí thiết bị xác minh theo suấtvốn đầu tư chi tiêu của dự án công trình tương ứng do cơ quan bao gồm thẩm quyền công bố.

b) Định nấc tỷ lệ xác suất (%) chiphí tiến hành các công việc gia hạn định kỳ hàng năm xác định theo khuyên bảo tại
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông bốn này.

c) địa thế căn cứ loại, cung cấp công trình, quytrình gia hạn công trình, điều kiện quản lý khai thác ví dụ của công trình, chủsở hữu hoặc tín đồ quản lý, sử dụng dự án công trình lập kế hoạch bảo trì công trìnhvà ngân sách thực hiện những công việc gia hạn định kỳ hàng năm của công trình. Chiphí này sẽ không được thừa quá ngân sách xác định theo định mức tỷ lệ xác suất (%)chi phí thực hiện các công việc duy trì định kỳ thường niên quy định tại Phụ lục Iban hành tất nhiên Thông bốn này.

2. Ngân sách sửa chữa dự án công trình đượcxác định bởi dự toán. Dự toán túi tiền sửa chữa công trình xây dựng gồm túi tiền sửa chữaphần sản xuất công trình, chi phí sửa trị phần thiết bị công trình xây dựng và một sốchi phí khác có liên quan (nếu có).

3. Trường hợp thay thế công trình cóchi phí triển khai từ 500 triệu đ trở lên thì dự toán giá cả sửa trị côngtrình khẳng định theo luật pháp tại Thông bốn hướng dẫn một số nội dung khẳng định vàquản lý giá thành đầu tư xây dựng của cục Xây dựng.

4. Ngôi trường hợp sửa chữa thay thế công trình cóchi phí triển khai dưới 500 triệu đ thì dự toán chi phí sửa chữa công trìnhxác định như sau:

a) chi tiêu sửa trị được xác định trêncơ sở cân nặng và solo giá thay thế công trình.

Trường hợp sửa chữa định kỳ công trìnhthì trọng lượng các công tác thay thế sửa chữa được xác minh căn cứ xây đắp sửa chữa, kếhoạch thay thế sửa chữa và quy trình gia hạn của công trình xây dựng được phê duyệt. Trườnghợp thay thế sửa chữa đột xuất công trình thì trọng lượng các công tác thay thế sửa chữa được xácđịnh căn cứ tình trạng công trình thực tiễn cần sửa chữa, hồ sơ thi công sửa chữavà những yêu ước khác có liên quan.

Đơn giá thay thế sửa chữa công trình được xác địnhtừ định mức dự toán sửa chữa thay thế và giá những yếu tố giá cả hoặc được xác định trêncơ sở giá thị phần hoặc theo giá giống như ở các công trình đã thực hiện.

Trường hợp 1-1 giá sửa chữa thay thế công trìnhđược xác minh từ định nấc dự toán thay thế và giá các yếu tố chi phí, bỏ ra phítrực tiếp (chi tổn phí vật liệu, nhân công, máy với thiết bị thi công) xác định theoquy định tại Thông tứ hướng dẫn một trong những nội dung khẳng định và làm chủ chi chi phí đầutư xây dựng của bộ Xây dựng. Túi tiền gián tiếp xác định bằng 10% của túi tiền trựctiếp. Các khoản thu nhập chịu thuế tính trước tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phítrực tiếp và giá cả gián tiếp trong 1-1 giá thay thế công trình. Định nút tỷ lệ(%) các khoản thu nhập chịu thuế tính trước xác minh theo chỉ dẫn tại Thông tứ hướng dẫnmột số nội dung khẳng định và quản lý chi phí chi tiêu xây dựng của cục Xây dựng.Trường hợp solo giá sửa chữa công trình xác định trên các đại lý giá thị phần hoặctheo giá tương tự như ở các công trình đã thực hiện thì 1-1 giá rất có thể gồm những khoảnmục ngân sách gián tiếp và các khoản thu nhập chịu thuế tính trước.

b) Tổng phù hợp dự toán ngân sách chi tiêu sửa chữacông trình có ngân sách chi tiêu thực hiện bên dưới 500 triệu vnd theo giải đáp tại bảng 2.2Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tứ này.

5. Ngôi trường hợp trong thời điểm kế hoạch cóchi phí thay thế sửa chữa đột xuất công trình xây dựng thì dự toán chi tiêu sửa trị công trìnhxác định như sau:

a) Đối với thay thế công trình bao gồm chiphí thực hiện từ 500 triệu đ trở lên thì dự toán ngân sách chi tiêu sửa trị công trìnhxác định theo chế độ tại khoản 3 Điều này.

b) Đối với sửa chữa thay thế công trình gồm chiphí tiến hành dưới 500 triệu vnd thì dự toán giá thành sửa chữa công trình xây dựng xác địnhtheo qui định tại khoản 4 Điều này.

6. Ngân sách chi tiêu tư vấn phục vụ bảo trì côngtrình xây dựng xác định như sau:

a) Đối cùng với các các bước tư vấn vẫn được
Bộ Xây dựng lao lý tại Thông tư ban hành định mức phát hành thì giá thành thựchiện theo luật pháp tại Thông tứ này.

b) Đối với các các bước tư vấn như:quan trắc công trình giao hàng công tác bảo trì; khảo sát ship hàng thiết kế sửa chữa,thí nghiệm ship hàng công tác tư vấn gia hạn công trình cùng một số công việc tư vấnkhác đã được cỗ Xây dựng khuyên bảo tại Thông bốn hướng dẫn một số nội dung xác địnhvà cai quản chi phí chi tiêu xây dựng thì thực hiện theo công cụ tại Thông tưnày.

c) Đối cùng với các công việc tư vấn như: lập,thẩm tra quy trình gia hạn công trình (trường hợp chưa xuất hiện quy trình bảo trì) hoặcđiều chỉnh quy trình duy trì công trình xây dựng; kiểm định quality côngtrình phục vụ công tác bảo trì; kiểm tra công trình xây dựng đột xuất theo yêu thương cầu; đánhgiá chu kỳ về an ninh của công trình trong quá trình vận hành, áp dụng và cáccông việc hỗ trợ tư vấn áp dụng định mức đã được giải pháp nhưng không tương xứng thì xácđịnh bằng lập dự toán.

d) ngôi trường hợp thay thế công trình cóchi phí triển khai từ 500 triệu đ trở lên yêu cầu lập report kinh tế kỹ thuậthoặc dự án đầu tư chi tiêu sửa chữa công trình xây dựng thì ngân sách chi tiêu tư vấn ship hàng sửa chữa xác địnhtrong tổng mức chi tiêu xây dựng, dự trù xây dựng công trình.

7. Giá cả khác theo chính sách tại điểm d khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP khẳng định bằngđịnh nấc tỷ lệ tỷ lệ (%) hoặc lập dự trù theo trả lời của cơ quan gồm thẩmquyền.

8. Giá cả quản lý duy trì thuộc tráchnhiệm chủ cài hoặc fan quản lý, sử dụng công trình xác minh như sau:

a) Đối với sửa chữa thay thế công trình bao gồm chiphí thực hiện dưới 500 triệu vnd thì xác định bằng 3,5% tổng túi tiền thực hiệncác công việc bảo trì định kỳ mặt hàng năm, chi tiêu sửa chữa công trình, ngân sách tưvấn phục vụ bảo trì công trình và giá thành khác quy định tương ứng tại khoản 1, 2,6 và 7 Điều này.

b) Đối với thay thế công trình gồm chiphí tiến hành từ 500 triệu vnd trở lên có yêu mong lập report kinh tế kỹ thuậthoặc dự án chi tiêu sửa chữa công trình xây dựng thì xác minh bằng 3,5% tổng ngân sách chi tiêu thựchiện các công việc duy trì định kỳ mặt hàng năm, ngân sách tư vấn ship hàng bảo trìcông trình và ngân sách chi tiêu khác quy định tương ứng tại khoản 1, 6 với 7 Điều này.

9. Việc thẩm định, phê để ý và điềuchỉnh bỏ ra phí bảo trì công trình xây dựng triển khai theo luật tại khoản 4 với 5 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Điều 4. Hiệu lực hiện hành thihành

nơi nhận: - Thủ tướng, những PTT chủ yếu phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương Đảng và các ban của Đảng; - công sở Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Văn phòng quản trị nước; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - Cục đánh giá văn bạn dạng - bộ Tư pháp; - các Tập đoàn khiếp tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước; - Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; Website thiết yếu phủ; Website cỗ Xây dựng; - Lưu: VT; viên KTXD; Viện KTXD; (100b).

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang quẻ Hùng

PHỤLỤC I

Bảng 1. ĐỊNHMỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) đưa ra PHÍ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ HÀNGNĂM

Đơn vị tính:%

TT

Loại công trình

Đnh mức

1

Công trình dân dụng

0,08 ÷ 0,10

2

Công trình công nghiệp

0,06 ÷ 0,10

3

Công trình giao thông

0,20 ÷ 0,40

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn

0,16 ÷ 0,32

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,18 ÷ 0,25

PHỤLỤC II

Bảng 2.1. TỔNGHỢP DỰ TOÁN đưa ra PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG NĂM

Công trình: …………………………………………………………………………..

Đơn vị tính:đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị trước thuế

Thuế GTGT

Giá trị sau thuế

Ký hiệu

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

1

Chi phí tiến hành các công việc duy trì định kỳ hàng năm

GBTHN

2

Chi phí thay thế công trình

GSC

3

Chi phí tư vấn phục vụ gia hạn công trình xây dựng

GTV

4

Chi chi phí khác

GK

5

Chi chi phí quản lý duy trì thuộc nhiệm vụ chủ cài đặt hoặc tín đồ quản lý, sử dụng công trình

GQL

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5)

GBTCT

Bảng 2.2. DỰTOÁN đưa ra PHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CÓ đưa ra PHÍ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG

Công trình: …………………………………………………………………………..

Đơn vị tính:đồng

STT

NỘI DUNG chi PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ

KÝ HIỆU

<1>

<2>

<31

<4>

<5>

A

CHI PHÍ SỬA CHỮA PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GSCXD

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi tổn phí vật liệu

*

VL

2

Chi mức giá nhân công

N x Gnc

NC

3

Chi giá tiền máy với thiết bị thi công

*

M

Chi tầm giá trực tiếp

VL + NC + M

T

II

CHI PHÍ GIÁN TIẾP

T x 10%

GT

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T + GT) X Tỷ lệ

TL

Chi phí thay thế trước thuế

(T + GT + TL)

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G + TGTGT

GTGT

Chi phí thay thế sửa chữa sau thuế

G + GTGT

GSCXD

B

CHI PHÍ SỬA CHỮA PHẦN THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH (NẾU CÓ)

GSCTB

TỔNG CỘNG (A+B)

GSC

Trong đó:

- Vi: lượng vật liệu thứ i(i=1÷n) tính mang đến một đối kháng vị khối lượng công tác thay thế sửa chữa công trình trong địnhmức dự toán sửa chữa;

- Givl: giá chỉ củamột đơn vị vật liệu vật dụng i (i=1÷n) xác định theo khuyên bảo tại Thông tư hướng dẫnmột số nội dung xác định và làm chủ chi phí đầu tư xây dựng của cục Xây dựng;

- Kvl: thông số tính túi tiền vậtliệu không giống (nếu có) so với tổng giá thành vật liệu nhà yếu khẳng định trong định mứcdự toán sửa chữa;

- N: lượng hao phí tổn lao động tính bằngngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một solo vị khối lượng công tác sửachữa công trình xác định theo định mức dự toán sửa chữa;

- Gnc: solo giá nhân công củacông nhân trực tiếp xây cất được khẳng định theo hướng dẫn của cục Xây dựng;

- Mi: lượng hao tầm giá ca máycủa các loại máy, thiết bị xây dựng chính máy i (i=1÷n) tính mang đến một đơn vị chức năng khối lượngcông tác sửa chữa thay thế công trình trong định mức dự toán sửa chữa;

- Gimtc: giá camáy của nhiều loại máy, thiết bị kiến thiết chính sản phẩm i (i=1÷n) theo bảng giá ca lắp thêm vàthiết bị kiến thiết của dự án công trình hoặc giá thuê máy xác minh theo lý giải của
Bộ Xây dựng;

- Kmtc: thông số tính đưa ra phímáy khác (nếu có) so với tổng túi tiền máy, thiết bị kiến thiết chủ yếu đuối xác địnhtrong định mức dự toán sửa chữa.