Ebok Đại Số Tuyến Tính Nguyễn Hữu Việt Hưng Pdf, Đại Số Tuyến Tính

-

Ebok Đại số con đường tính vì chưng Nguyễn Hữu Việt Hưng biên soạn nhằm mục đích mục đích hỗ trợ cho chúng ta những kỹ năng về không gian vector; ma trận cùng ánh xạ con đường tính; định thức và hệ phương trình tuyến đường tính; cấu trúc của từ đồng cấu; không khí vecto Euclid; dạng tuy nhiên tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa con đường tính. MUC LUC Muc luc ....................................................................... 1 L`oi noi d¯ˆau .................................................................... 4 Chuong 0

Thể nhiều loại Tài liệu miễn giá tiền Toán học tập

Số trang 291

một số loại tệp PDF

kích cỡ 2.04 M

thương hiệu tệp


Bạn đang xem: Đại số tuyến tính nguyễn hữu việt hưng pdf

MUC LUCMuc luc ....................................................................... 1L`oi noi d¯ˆau .................................................................... 4Chuong 0: Kiˆen thu´c chuˆan bi ................................................. 7§1. Tˆap hop ................................................................ 7§2. Quan liêu hˆe v`a Anh xa ................................................... 11§3. Luc lu .ng cua tˆap hop ................................................ 15 §4. Nh´om, V`anh v`a Tru`ong ............................................... 18§5. Tru`ong sˆo thuc ....................................................... 26§6. Tru`ong sˆo phu´c ....................................................... 29§7. Domain authority thu´c ............................................................... 35B`ai tˆap ................................................................... 40Chuong I: Khˆong gian v´ecto .................................................. 45§1. Kh´ai niˆem khˆong gian v´ecto ........................................... 45§2. Dˆoc lˆap tuyˆen t´ınh v`a phu thuˆoc tuyˆen t´ınh ........................... 50§3. Co so v`a sˆo chiˆeu cua khˆong gian v´ecto ............................... 56§4. Khˆong gian nhỏ - Hang cua mˆot hˆe v´ecto .............................. 63§5. Tˆong v`a tˆong truc tiˆep ................................................ 66§6. Khˆong gian thuong .................................................... 69B`ai tˆap ................................................................... 72Chuong II: Ma trˆan v`a Anh xa tuyˆen t´ınh .................................... 77§1. Ma trˆan ............................................................... 77§2. Anh xa tuyˆen t´ınh .................................................... 83§3. Hat nhˆan v`a anh cua d¯ˆong cˆau ........................................ 94§4. Khˆong gian v´ecto d¯oi ngˆau ............................................ 99B`ai tˆap .................................................................. 1051Chuong III: Dinh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh ....................... 113§1. C´ac ph´ep thˆe ......................................................... 113§2. Dinh thu´c cua ma trˆan ............................................... 116§3. Anh xa d¯a tuyˆen t´ınh thế phiˆen ..................................... 121§4. Dinh thu´c cua tu d¯ˆong cˆau ........................................... 125§5. C´ac t´ınh chˆat sˆau hon cua d¯inh thu´c ................................. 128§6. Dinh thu´c v`a hang cua ma trˆan ...................................... 135§7. Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh - Quy t˘ac Cramer ....................... 136§8. Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh - Phuong ph´ap khu vực Gauss ............... 139§9. Cˆau tru´c nghiˆem cua hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh ..................... 144B`ai tˆap .................................................................. 146Chuong IV: Cˆau tru´c cua tu d¯ˆong cˆau ....................................... 155§1. V´ecto riˆeng v`a gi´a tri riˆeng ........................................... 155§2. Khˆong gian nhỏ ˆon d¯inh cua c´ac tu d¯ˆong cˆau thuc v`a phu´c ........... 161§3. Tu d¯ˆong cˆau ch´eo ho´a d¯u .c .......................................... 164 §4. Tu d¯ˆong cˆau luy˜ linh ................................................. 168§5. Ma trˆan chuˆan Jordan cua tu d¯ˆong cˆau .............................. 172B`ai tˆap .................................................................. 179Chuong V: Khˆong gian v´ecto Euclid ......................................... 188§1. Khˆong gian v´ecto Euclid ............................................. 188§2. Anh xa truc giao ..................................................... 201§3. Ph´ep biˆen d¯ˆoi liˆen hop v`a ph´ep biˆen d¯ˆoi d¯ˆoi xu´ng .................... 214§4. V`ai n´et vˆe khˆong gian Unita ......................................... 222B`ai tˆap .................................................................. 225Chuong VI: Dang tuy vậy tuyˆen t´ınh v`a dang to`an phuong ..................... 234§1. Kh´ai niˆem dang song tuyˆen t´ınh v`a dang to`an phuong ............... 234§2. Dua dang to`an phuong vˆe dang ch´ınh t˘ac ............................ 2372§3. Hang v`a hach cua dang to`an phuong ................................. 244§4. Chı sˆo qu´an t´ınh ..................................................... 247§5. Dang to`an phuong x´ac d¯inh dˆau ..................................... 252B`ai tˆap .................................................................. 254Chuong VII: dẻo sˆo d¯a tuyˆen t´ınh ........................................... 262§1. T´ıch tenxo ........................................................... 263§2. C´ac t´ınh chˆat teo ban cua t´ıch tenxo .................................. 267§3. Dẻo sˆo tenxo ......................................................... 270§4. Dẻo sˆo d¯ˆoi xu´ng ...................................................... 275§5. Dai sˆo ngo`ai .......................................................... 281B`ai tˆap .................................................................. 290T`ai liˆeu tham khao .......................................................... 2923LOI NOI DAUTheo d`ong lich su, mˆon dai sˆo tuyˆen t´ınh khoi d¯ˆau v´oi viˆec giai v`a biˆen luˆanc´ac hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh. Vˆe sau, d¯ˆe c´o thˆe hiˆeu thˆau d¯´ao cˆau tru´c cua tˆapnghiˆem v`a d¯iˆeu kiˆen d¯ˆe mˆot hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh c´o nghiˆem, ngu`oi ta xˆayd.ng nhu˜ng kh´ai niˆem tru`u tuong hon nhu khˆong gian v´ecto v`a ´anh xa tuyˆen t´ınh. Ngu`oi ta cu˜ng c´o nhu cˆau khao s´at c´ac khˆong gian v´oi nhiˆeu thuˆoc t´ınh h`ınh hochon, trong d¯´o c´o thˆe d¯o d¯ˆo d`ai cua v´ecto v`a g´oc giu˜a nhị v´ecto. Xa hon, hu´ongnghiˆen cu´u n`ay dˆan t´oi b`ai to´an phˆan loai c´ac dang to`an phuong, v`a tˆong qu´at honphˆan loai c´ac tenxo, du´oi t´ac d¯ˆong cua mˆot nh´om cˆau tru´c n`ao d¯´o.Ng`ay nay, dai sˆo tuyˆen t´ınh d¯uoc u´ng dung v`ao h`ang loat l˜ınh vuc kh´ac nhau, t . Giai t´ıch t´oi H`ınh hoc vi phˆan v`a Ly´ thuyˆet biˆeu diˆen nh´om, tu` teo hoc, Vˆat ly´t´oi Ky˜ thuˆat... V`ı thˆe, n´o d¯˜a tro th`anh mˆot mˆon hoc teo so cho viˆec d¯`ao tao c´acgi´ao viˆen trung hoc, c´ac chuyˆen gia bˆac d¯ai hoc v`a trˆen d¯ai hoc thuˆoc c´ac chuyˆenng`anh khoa hoc co ban v`a cˆong nghˆe trong tˆat ca c´ac tru`ong d¯ai hoc.D˜a c´o h`ang tr˘am cuˆon s´ach vˆe dẻo sˆo tuyˆen t´ınh d¯u .c xuˆat ban trˆen to`an thˆe gi´oi. Chu´ng tˆoi nhˆan thˆay c´o nhị khuynh hu´ong chu yˆeu trong viˆec tr`ınh b`ay mˆonhoc n`ay.Khuynh hu´ong thu´ nhˆat b˘at d¯ˆau v´oi c´ac kh´ai niˆem ma trˆan, d¯inh thu´c v`a hˆephuong tr`ınh tuyˆen t´ınh, rˆoi d¯i t´oi c´ac kh´ai niˆem tru`u tuong hon nhu khˆong gianv´ecto v`a ´anh xa tuyˆen t´ınh. Khuynh hu´ong n`ay dˆe tiˆep thu. Nhung n´o khˆong choph´ep tr`ınh b`ay ly´ thuyˆet vˆe d¯inh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh b˘ang mˆotngˆon ngu˜ cˆo d¯ong v`a d¯ep d¯˜e.Khuynh hu´ong thu´ nhị tr`ınh b`ay c´ac kh´ai niˆem khˆong gian v´ecto v`a ´anh xatuyˆen t´ınh tru´oc, rˆoi ´ap dung v`ao khao s´at d¯inh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆent´ınh. Uu d¯iˆem cua phuong ph´ap n`ay l`a d¯ˆe cao ve d¯ep trong t´ınh nhˆat qua´n vˆe cˆautru´c cua c´ac d¯ˆoi tu .ng d¯u .c khao s´at. Nhu .c d¯iˆem cua n´o l`a khi x´et t´ınh d¯ˆoc lˆap4tuyˆen t´ınh v`a phu thuˆoc tuyˆen t´ınh, thˆat ra ngu`oi ta d¯˜a phai d¯ˆoi m˘at v´oi viˆec giaihˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh.C´ach tr`ınh b`ay n`ao cu˜ng c´o c´ai ly´ cua n´o. Theo ghê nghiˆem cua chu´ng tˆoi th`ınˆen chon c´ach tr`ınh b`ay thu´ hai mang đến c´ac sinh viˆen c´o kha n˘ang tu duy tru`u tuongtot hon v`a c´o muc d¯´ıch huong t´oi mˆot m˘at b˘ang kiˆen thu´c cao hon vˆe to´an.Cuˆon s´ach n`ay d¯u .c chu´ng tˆoi biˆen soan nh˘am muc d¯´ıch l`am gi´ao tr`ınh v`a sa´ch tham khao mang lại sinh viˆen, sinh viˆen cao hoc v`a nghiˆen cu´u sinh c´ac ng`anh khoa hoctu nhiˆen v`a cˆong nghˆe cua c´ac truong d¯ai hoc khoa hoc tu nhiˆen, d¯ai hoc su phamv`a d¯ai hoc ky˜ thuˆat. Cuˆon s´ach d¯uoc viˆet trˆen co so cac b`ai giang vˆe dẻo sˆo tuyˆent´ınh cua tˆoi vào nhiˆeu n˘am mang lại sinh viˆen mˆot sˆo khoa cua tru`ong dẻo hoc Tˆongh.p (nay l`a dai hoc khoa hoc Tu nhiˆen) H`a Nˆoi v`a cua mˆot sˆo tru`ong d¯ai hoc su pham. D˘ac biˆet, tˆoi d¯˜a giang gi´ao tr`ınh n`ay trong 3 n˘am hoc 1997-1998, 1998-1999,1999-2000 cho sinh viˆen c´ac ng`anh To´an, Co, Ly´, Ho´a, Sinh, Dia chˆat, Kh´ı tuongthuy v˘an... Cua Chuong tr`ınh d¯`ao tao Cu nhan khoa hoc t`ai n˘ang, dai hoc khoahoc Tu nhiˆen H`a Nˆoi.Chu´ng tˆoi chon khuynh hu´ong thu´ hai trong nhì khuynh hu´ong tr`ınh b`ay d¯˜an´oi o trˆen. Tˆat nhiˆen, v´oi d¯ˆoi chu´t cầm d¯ˆoi, cuˆon s´ach n`ay c´o thˆe du`ng d¯ˆe giang
Dai sˆo tuyˆen t´ınh theo khuynh hu´ong tr`ınh b`ay thu´ nhˆat.T . Tuong cˆau tru´c d¯uoc chu´ng tˆoi nhˆan manh nhu mˆot mach ch´ınh cua cuˆon s´ach. Mˆoi d¯ˆoi tuong d¯ˆeu d¯uoc nghiˆen cu´u trong mˆoi tu . G quan lại v´oi nh´om c´acph´ep biˆen d¯ˆoi bao to`an cˆau tru´c cua d¯ˆoi tuong d¯´o: Khao s´at khˆong gian v´ecto g˘anliˆen v´oi nh´om tuyˆen t´ınh tˆong qu´at GL(n,K), khˆong gian v´ecto Euclid v`a khˆonggian v´ecto Euclid d¯inh huong g˘an liˆen v´oi nh´om truc giao O(n) v`a nh´om truc giaod¯˘ac biˆet SO(n), khˆong gian Unita g˘an liˆen v´oi nh´om unita U(n)... Kˆet qua phˆan loai c´ac dang to`an phu . G phu thuˆoc c˘an ban v`ao viˆec qu´a tr`ınh phˆan loai d¯uoctiˆen h`anh duoi t´ac d¯ˆong cua nh´om n`ao (tuyˆen t´ınh tˆong qu´at, truc giao...).Theo gớm nghiˆem, chu´ng tˆoi khˆong thˆe giang hˆet nˆoi dung cua cuˆon s´ach n`aytrong mˆot gi´ao tr`ınh tiˆeu chuˆan vˆe dai sˆo tuyˆen t´ınh đến sinh viˆen c´ac truong d¯ai5 ... - tailieumienphi.vn

Ebok Đại số tuyến đường tính bởi vì Nguyễn Hữu Việt Hưng biên soạn nhằm mục đích mục đích hỗ trợ cho chúng ta những kiến thức về không gian vector; ma trận cùng ánh xạ con đường tính; định thức và hệ phương trình con đường tính; kết cấu của trường đoản cú đồng cấu; không khí vecto Euclid; dạng song tuyến tính cùng dạng toàn phương; đại số đa tuyến đường tính.


*
đang nạp những trang coi trước

Phân tích và hiểu rõ ý kiến sau: “Bài thơ trường đoản cú tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng niềm hạnh phúc của hồ nước Xuân Hương”


Xem thêm: Top 10 Wowy Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tiểu Sử, Thông Tin Chúa Hề Làng Rap Và Chuyện Tinh 10 Năm

A fast & selective method for the determination of 8 carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in rubber and plastic materials


Sáng kiến kinh nghiệm THPT: một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đại trà phổ thông môn Toán trong kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt ở trường thpt Kỳ Sơn


Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 - Trường trung học phổ thông Phùng khắc Khoan - Thạch Thất (Mã đề 456)


gmail.com Tailieu
XANH.com là thư viện tư liệu trực tuyến, nơi phân chia sẽ hội đàm hàng triệu tài liệu như luận văn trang bị án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tư liệu khủng lên tới hàng triệu tài liệu sẽ tiến hành miễn phí tới 99,99% cho các thành viên. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan liêu đến các vấn đề phiên bản quyền câu chữ tài liệu được member tự nguyện đăng sở hữu lên và các cộng tác viên giữ hộ về. Từ bỏ khóa search kiếm:THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG |Nông nghiệp, lương thực |Gạo |Rau trái cây |Nông sản khác |Sữa và thành phầm |Thịt và sản phẩm |Dầu thực đồ |Thủy sản |Thức nạp năng lượng chăn nuôi, đồ tư nông nghiệp & trồng trọt |CÔNG NGHIỆP |Dệt may |Dược phẩm, lắp thêm y tế |Máy móc, thiết bị, phụ tùng |Nhựa - hóa chất |Phân bón |Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ |Sắt, thép |Ô tô và linh kiện |Xăng dầu |DỊCH VỤ |Logistics |Tài chính-Ngân sản phẩm |NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG |Hoa Kỳ |Nhật phiên bản |Trung Quốc |Hàn Quốc |Châu Âu |ASEAN |BẢN TIN |Bản tin Thị trường hàng ngày |Bản tin thị trường và đoán trước tháng |Bản tin Thị trường ngân sách vật bốn |luận văn |giáo trình |luận văn |tiến sĩ |Luận văn |thạc sĩ |kế toán |kiểm toán |quản trị sale |kinh tế tài thiết yếu |ngân mặt hàng |ngân mặt hàng luận văn |kế toán |luận văn kinh tế |công nghệ tin tức |lập trình |quản trị |mạng hệ quản lý điều hành |toán học |hóa học tập |vật lý |công nghệ |văn học |kỹ năng mượt |đề thi |ebook |ngoại ngữ |tiếng pháp |tiếng hàn |tiếng nhật |tiếng nga |tiếng anh |luận văn |ngân sản phẩm |tiểu luận |tiểu thuyết |truyện hiểu |ngôn tình |tài liệu |Văn chủng loại |
*

trang web này phụ thuộc vào lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo nhằm tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của chúng ta hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.
*