BẢNG GIÁ ĐÈN MẮT ẾCH ÂM TRẦN MẮT ẾCH GIẢM GIÁ 50%, TIẾT KIỆM TỐI ĐA

-
80","Name
Url":"cri-80","Value":"","Selected":false,"Has
Product":true,"Product
Count":2,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ hoàn Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":""},"ID":"ff3a6822-4d2c-482a-a364-e68eea3a79d3","Name":"CRI>70","Name
Url":"cri-70","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"38b1aacd-093f-4699-9cf3-227460a5ce6c","Name":"CRI>85","Name
Url":"cri-85","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"cf8b0259-820f-4586-9cbb-7110fb9a9e5c","Name":"CRI>90","Name
Url":"cri-90","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"a4beac30-ab2b-4f10-a496-82bf48fdd68e","Name":"CRI>92","Name
Url":"cri-92","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"964203d7-68c3-4f14-975d-c8b0daac3da1","Name":"Ra>80","Name
Url":"ra-80","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"5600c445-4d50-4b9b-b194-0d0a052aedb5","Name":"Ra>85","Name
Url":"ra-85","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ trả Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"34c119ab-4f6d-422f-bcb8-8f20ef5d0768","Name":"Ra>90","Name
Url":"ra-90","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ae227872-aa35-4a02-970e-81f47908ec25","Name":"Độ hoàn Màu","Name
Url":"do-hoan-mau","Property
Value":"ID":"","ID":"c0eb5cae-5971-42b6-a98c-e00be4a39e7e","Name":"100 độ","Name
Url":"100-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"640fd101-0148-48e8-87c2-ebd6bf7c19f6","Name":"120 độ","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"ccadc4fd-708d-4b4d-8cbc-6f13f1531192","Name":"120*60°","Name
Url":"120-60°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"a44f2990-2385-4945-b305-c1b34c9be915","Name":"15°","Name
Url":"15°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"efe20834-b747-40b0-bd47-ec1c49292a9f","Name":"150*30°","Name
Url":"150-30°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"e5009f00-26b5-4df1-b48d-d044f06dc020","Name":"150*60°","Name
Url":"150-60°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"96928940-21dc-4e85-ad45-cdd61556f669","Name":"150*75°","Name
Url":"150-75°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"a306187d-c344-4535-b744-76b26c3d4ee9","Name":"150*90°","Name
Url":"150-90°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"157ed27f-b40d-49f2-a409-18ee60f3f05b","Name":"178 độ","Name
Url":"178-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"4464f071-1eee-4aa4-9630-9dc2126c368a","Name":"180 độ","Name
Url":"180-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"de04006e-e2de-4d32-a7a9-280a48272991","Name":"20 độ","Name
Url":"20-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"9e1c3e2b-4b97-45fa-9b73-f21d45e2c3c0","Name":"24°","Name
Url":"24°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"1f257654-e44b-4575-9131-73b2ed8f5607","Name":"25 độ","Name
Url":"25-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"85691b0d-b65c-4570-a656-1a383ada45f1","Name":"30 độ","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"2a37e40b-a881-41fe-84fc-e55761354b9f","Name":"36°","Name
Url":"36°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"6f47f9ae-e11e-4870-b1cd-f237b2f44546","Name":"38°","Name
Url":"38°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"529923ea-91b2-4b8d-8322-ba3c579c68f8","Name":"45°","Name
Url":"45°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"acdfe780-af89-4f63-aa37-7089babab7b4","Name":"45°","Name
Url":"45°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"5a8af0f1-14a6-4406-bef3-4ebe37500de1","Name":"48 độ","Name
Url":"48-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"a3d49033-b85c-401a-8c69-d69ee72c1118","Name":"60°","Name
Url":"60°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"73ac8c3d-6565-418d-97b7-b7e244780189","Name":"70 độ","Name
Url":"70-do","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"207beb45-72f5-40c0-b566-c6e4ad947b8d","Name":"90°","Name
Url":"90°","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"50876576-ffc4-42d9-a18e-05b403f5e3c7","Name":"Góc Chiếu","Name
Url":"goc-chieu","Property
Value":"ID":"","ID":"bd948a7f-5c44-4f50-b35b-08b024f19188","Name":"Trọng Lượng","Name
Url":"trong-luong","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"2f8c2d39-5902-4a23-822d-10242f655faf","Code":"TXT","Name":"Văn bản","Property":"ID":"bd948a7f-5c44-4f50-b35b-08b024f19188","Name":"Trọng Lượng","Name
Url":"trong-luong","Property
Value":"ID":"","ID":"5e6cd1a7-bad9-4be3-bb4c-934c513ae8bb","Name":"Aluinium","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"a9744d20-d711-456d-b5c3-7d5265b8779c","Name":"Hợp kim nhôm","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"812ddd83-73ec-4768-9d29-4c52369335ad","Name":"Kim loại","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"62b44192-12ec-4647-a1d0-1013539b9353","Name":"Kính cường lực","Name
Url":"kinh-cuong-luc","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"2c7d8309-0d08-4efc-889a-1a04f996c3fa","Name":"Mika","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"b96b3e6a-12ce-45f5-9ea3-4ac9b154aa4b","Name":"Nhôm","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"77c647cd-340b-4d4f-9fbf-d71bc805e893","Name":"Nhôm A6061","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"7cef4f3d-8f17-437b-9532-0b862613ebcd","Name":"Nhôm cao cấp","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"877c7114-099c-4fef-8f56-e09ba498d668","Name":"Nhôm đúc","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"7d7a7c00-3d5f-4fba-92d3-471a76ef600c","Name":"Nhựa ABS","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"8105d073-b8bf-4ffe-8d86-c10c260a5322","Name":"Nhựa cao cấp","Name
Url":"nhua-cao-cap","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"477f8ea9-d274-4773-8794-1081368f8033","Name":"Nhựa Cao Cấp","Name
Url":"nhua-cao-cap","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"f4747b5c-59cd-41a6-80c2-0e5f79bd9ed2","Name":"Thủy Tinh","Name
Url":"thuy-tinh","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"30bb93bb-7fcc-4228-b9ab-8ab0863af72b","Name":"Chất Liệu","Name
Url":"chat-lieu","Property
Value":"ID":"","ID":"dd36f9a6-56ba-44b7-a901-08707ddf2bc9","Name":"E27","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"251ac375-4aa8-4e06-bb65-9955c1ddbd47","Name":"Kiểu Đui","Name
Url":"kieu-dui","Property
Value":"ID":"","ID":"d1d164ab-69fb-4bd3-b1ba-8e2598512bce","Name":"2 hrs","Name
Url":"2-hrs","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"ebb3033c-206c-441a-8e80-5410a2d7fa5e","Name":"THỜI GIAN LƯU PIN","Name
Url":"thoi-gian-luu-pin","Property
Value":"ID":"","ID":"fc3d1a30-695a-4b0e-a1d0-b3388b199fc6","Name":"IP 20","Name
Url":"ip-20","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"9a830734-4fa2-4300-8fd2-d58e2a0f127a","Name":"IP 22","Name
Url":"ip-22","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"327770e7-1c0f-40e5-a355-bd6e10c8981a","Name":"IP 44","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"f57fcd8c-9b0d-445e-adbf-e824bf1ec0bf","Name":"IP 65","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"b9933f6d-1061-4dd8-ac7f-8d11d9360b6b","Name":"IP20","Name
Url":"ip20","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"6073facb-cc1c-444c-b768-16b9bd62dbd7","Name":"IP65","Name
Url":"ip65","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"5d2c8af4-3aea-429c-b4f8-012560bdbcaa","Name":"IP66","Name
Url":"ip66","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"e6fa65b9-173d-43a8-8638-105ae879dd52","Name":"Tiêu Chuẩn","Name
Url":"tieu-chuan","Property
Value":"ID":"","ID":"dc021440-6c5d-4064-9632-4fa5be878a9e","Name":"24hrs","Name
Url":"24hrs","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"a437d809-2f41-49a6-a780-538ef3485ce0","Name":"THỜI GIAN SẠC","Name
Url":"thoi-gian-sac","Property
Value":"ID":"","ID":"711b3694-1ce6-4e09-a514-d3370cecf906","Name":"trung quốc","Name
Url":"trung-quoc","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"f580fb73-fbe0-4cda-afd9-e5341f11b0a5","Name":"Xuất Xứ","Name
Url":"xuat-xu","Property
Value":"ID":"","ID":"eda338f9-118a-4c30-81e5-3d17640bb1f9","Name":"Trung Quốc","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"f580fb73-fbe0-4cda-afd9-e5341f11b0a5","Name":"Xuất Xứ","Name
Url":"xuat-xu","Property
Value":"ID":"","ID":"6271ea2d-87dc-451a-a42e-7d285c4ad2a3","Name":"Việt Nam","Name
Url":"viet-nam","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"f580fb73-fbe0-4cda-afd9-e5341f11b0a5","Name":"Xuất Xứ","Name
Url":"xuat-xu","Property
Value":"ID":"","ID":"907be3e6-e686-4e4a-8a36-9ed89af56ae9","Name":"Hệ điều khiển","Name
Url":"he-dieu-khien","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"2f8c2d39-5902-4a23-822d-10242f655faf","Code":"TXT","Name":"Văn bản","Property":"ID":"907be3e6-e686-4e4a-8a36-9ed89af56ae9","Name":"Hệ điều khiển","Name
Url":"he-dieu-khien","Property
Value":"ID":"","ID":"620a2cd9-7d94-4451-9eed-9c5fc1f34e0c","Name":"30.000 giờ","Name
Url":"30-000-gio","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"c820db2c-9359-4034-a07f-1a66e1d5fa40","Name":"Tuổi Thọ","Name
Url":"tuoi-tho","Property
Value":"ID":"","ID":"d93e5708-c90d-4c52-be27-d61f17935379","Name":"50.000 giờ","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":true,"Product
Count":2,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"c820db2c-9359-4034-a07f-1a66e1d5fa40","Name":"Tuổi Thọ","Name
Url":"tuoi-tho","Property
Value":"ID":"","ID":"ef40a180-a53f-478c-b8f9-e4ecec607b9b","Name":"Bật - Tắt","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"c8eceeaf-eee4-4999-bf9a-96c6c55458c2","Name":"Điều Khiển","Name
Url":"dieu-khien","Property
Value":"ID":"","ID":"3929effe-b7a5-4165-8899-713af056beba","Name":"Cảm ứng","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"c8eceeaf-eee4-4999-bf9a-96c6c55458c2","Name":"Điều Khiển","Name
Url":"dieu-khien","Property
Value":"ID":"","ID":"fc108634-ebad-4110-b979-83ce2c42629b","Name":"Công tắc","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách chọn một","Property":"ID":"c8eceeaf-eee4-4999-bf9a-96c6c55458c2","Name":"Điều Khiển","Name
Url":"dieu-khien","Property
Value":"ID":"","ID":"071b6ecf-7652-4a16-833a-4b1de8683c92","Name":"Điều khiển trường đoản cú xa","Name
Url":"","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"29ed8e75-b1b2-4cc7-b6f2-5be0c4776d04","Code":"LST","Name":"Danh sách lựa chọn một","Property":"ID":"c8eceeaf-eee4-4999-bf9a-96c6c55458c2","Name":"Điều Khiển","Name
Url":"dieu-khien","Property
Value":"ID":"","ID":"cec5777c-8abd-443e-a3f5-41a83d48563b","Name":"2 năm","Name
Url":"2-nam","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"e50bd084-ee05-44c3-b622-113958ed1ca7","Name":"Bảo Hành","Name
Url":"bao-hanh","Property
Value":"ID":"","ID":"fa8b54f3-0ba9-4b0a-b5d5-63f67bd1bb60","Name":"24 Tháng","Name
Url":"24-thang","Value":"","Selected":false,"Has
Product":true,"Product
Count":2,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"e50bd084-ee05-44c3-b622-113958ed1ca7","Name":"Bảo Hành","Name
Url":"bao-hanh","Property
Value":"ID":"","ID":"baa73ba8-bc7e-4c03-b97f-65b9ca4e328e","Name":"Đổi bắt đầu 2 năm","Name
Url":"doi-moi-2-nam","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"e50bd084-ee05-44c3-b622-113958ed1ca7","Name":"Bảo Hành","Name
Url":"bao-hanh","Property
Value":"ID":"","ID":"264ba050-f8c8-40ee-896d-0e79889dc27c","Name":">3h","Name
Url":"3h","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách lựa chọn nhiều","Property":"ID":"e8bc30ca-1321-4f13-98dd-340b1dfe0c0c","Name":"Thời gian sử dụng","Name
Url":"thoi-gian-su-dung","Property
Value":"ID":"","ID":"ebbfc83f-3d43-4b62-85ee-e1088c8a032e","Name":"≥2H","Name
Url":"≥2h","Value":"","Selected":false,"Has
Product":false,"Product
Count":0,"Data
Type":"ID":"15bfacab-5eb7-46bc-ba22-c3b2a6789f4e","Code":"LSTN","Name":"Danh sách chọn nhiều","Property":"ID":"e8bc30ca-1321-4f13-98dd-340b1dfe0c0c","Name":"Thời gian sử dụng","Name
Url":"thoi-gian-su-dung","Property
Value":"ID":"">,"Time
Group":"0.9983ms","Time
Properties":"3.4951ms","Time
Values":"56.9088ms","Time":"61.4022ms"}" />
Đèn mắt ếch năng suất 5w lỗ khoét 85mmƯu đãi MUA 10 TẶNG 1 giá chỉ không đổiÁnh sáng sủa chiếu rọi đẹp, chỉnh góc chiếu sáng linh hoạt 5 mắt cpu Epistar 560lm qua thấu kính hội tụ cao cấp
*

*
LƯU Ý- quý khách mua con số nhiều và cửa hàng đại lý vui lòng contact để nhận ưu đãi vềgiá xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Đèn mắt ếch âm trần

*
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂNcho deals trong nửa đường kính 20km.
*
bảo hành đổi mới sản phẩm trong 03 năm với chữ tín Kosoom và 02 năm với uy tín khác.

Xem thêm: Top 10 bút dò dây điện trong tường giá tốt t06/2023, bút dò dây điện âm tường giá tốt t06/2023


*
cam đoan sản phẩm chủ yếu hãng.
▶ Đèn LED đôi mắt ếch 5w hình trạng lắp âm è với lỗ khét 85mm.▶Cung cấp ánh nắng chiếu rọi với góc xoay 15 độ theo phần đông hướng.▶ Ánh sáng sủa trắng non 6000K theo hướng qua thấu kính hội tụ.▶Thân bằng nhôm đúc, kiến thiết driver rời, lắp đặt dễ dàng.▶ 5 mắt LED SMD bọc len nhìn trong suốt với quang nối liền 120lm/w.▶ Tuổi thọ cung cấp 30.000 tiếng với bh 2 năm từ bỏ Sunky.
*
*
*
*

Đèn đôi mắt ếch âm trầnđặc biệt công dụng để chiếu sáng một trằn dốc. Nó cấp cho ánh sáng có thể được phân phối theo phía để bổ sung cho phòng ngay sau khoản thời gian lắp đặt.CRI 85+ cho màu sắc tuyệt vời với nhất quán, có tác dụng nổi bật màu sắc thật và tự nhiên và thoải mái của đối tượng được chiếu sáng.Góc chùm 24 độ cân xứng để cài đặt ánh sáng hiển thị mang đến các quầy bán hàng hóa như trang bị trang sức, đồng hồ, tranh vẽ.
*