Câu Đố Kinh Thánh Siêu Tưởng, Đố Kinh Thánh Bằng Hình, Câu Đố Kinh Thánh Png

-

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ ghê THÁNH BẰNG POWERPOINT CỦA HTTL VIỆT nam giới JUAN KOREABẠN ĐƯỢC QUYỀN download XUỐNG SỬ DỤNG

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC NĂM SÁCH MÔI-SE CÁC SÁCH VĂN THƠ MA-THI-ƠSÁNG THẾ KÝ 1-17 GIÓP MÁCSÁNG THẾ KÝ 18-36 THI THIÊN 1-50 LU-CASÁNG THẾ KÝ 37-50 THI THIÊN 51-110 GIĂNGXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 1-20 THI THIÊN 111-150 CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 21-40 CHÂM NGÔN RÔ-MALÊ-VI-KÝ TRUYỀN ĐẠO 1 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 1-20 NHÃ CA 2 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 21-36 CÁC SÁCH TIÊN TRI GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 Ê-SAI PHI-LÍP & CÔ-LÔ-SEPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 18-34 GIÊ-RÊ-MI 1-2 TÊ-SA-LÔ-NI-CACÁC SÁCH LỊCH SỮ CA THƯƠNG 1-2 TI-MÔ-THÊ GIÔ-SUÊ Ê-XÊ-CHI-ÊN TÍT & PHI-LÊ-MÔNCÁC quan lại XÉT ĐA-NI-ÊN HÊ-BƠ-RƠRUTƠ Ô-SÊ GIA-CƠ1 SA-MU-ÊN GIÔ-ÊN 1-2 PHI-E-RƠ2 SA-MU-ÊN A-MỐT 1-2-3 GIĂNG – GIUĐE1 CÁC VUA ÁP-ĐIA KHẢI HUYỀN 1-112 CÁC VUA GIÔ-NA KHẢI HUYỀN 12-221 SỬ KÝ MI-CHÊ2 SỬ KÝ NA-HUME-XƠ-RA HA-BA-CÚCNÊ-HÊ-MI SÔ-PHÔ-NIÊ-XƠ-TÊ A-GHÊ**************************************XA-CHA-RI**************************************MA-LA-CHI

—————————————————————ooOoo———————————————————-

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ khiếp THÁNH MỚISOẠN THẢO TỪ NĂM 2017TÂN ƯỚC

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

—————————————————————oo
Ooo———————————————————-

1 – ĐỐ kinh THÁNH VỀ NỘI DUNG GIÁO LÝ TIN LÀNH****CHƯƠNG TRÌNH THI Đ ghê THÁNH ĐUC SÁNG THÁNH KINH” BỒI LINH TRUNG THU 2015BẠN CLICK TRỎ CHUỘT VÀO MỤC DƯỚI ĐÂY ĐỂ HỌCPHẦN kinh THÁNH 2015200 CAU do KINH THANH BO SUNG-TRAI TRUNG THU 2015DAN TOC-TIN NGUONG-VAN HOA (1)……………………………………………………….

Bạn đang xem: Đố kinh thánh siêu tưởng

Bạn sẽ xem: Đố tởm thánh khôn cùng tưởng

ĐUỐC SÁNG THÁNH tởm TRUNG THU 2014

Anh chị em chúng ta yêu mến Lời Chúa với sống theo Lời Chúa dạy nhé! Chúa luôn thêm sức với ban phước cho tất cả những người yêu quí và tuân theo Lời Ngài dạy dỗ. Cảm ơn Chúa!

“ĐUỐC SÁNG THÁNH KINH”

(Trại Xuân 2013)

 

II. Khiếp THÁNH

(100 câu)

 

CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Đức Chúa Trời hình thành mặt trời vào ngày thứ mấy trong tuần lễ sáng tạo?

a.Thứ nhì b. Thứ bố c. Thứ tư d. Vật dụng năm

 Đáp án: câu c

 

Câu 2: Lời hứa trước tiên về Đấng Mê-si được chép sinh sống đâu?

a.Ê-sai 7:14 b. Ê-sai 9:5 c. Sáng sủa 3:15 d. Mi-chê 5:2

Đáp án: câu c

 

Câu 3: phụ nữ của Gia-cốp thương hiệu là gì?

a.Đi-na b. Ra-chên c.Ta-ma d.Ta-bi-tha

Đáp án: câu a

 

Câu 4: cha người cầu nỗ lực được Chúa nói trong Ê-xê-chi-ên 14 là ai?

a. Đa-ni-ên, Sa-mu-ên, Đa-vít

b. Nô-ê, Gióp, Đa-ni-ên

c. Đa-vít, Gióp, Sa-mu-ên

d. Đa-ni-ên, Gióp, Nê-hê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 5: Ở đâu chép: “Đức Giê-hô-va hay làm ơn, chậm trễ nóng giận và đầy dẫy lòng nhân từ…”?

a.Thi Thiên 103:8 b. Giô-na 4:2

c. Cả nhì câu đầy đủ đúng d.Cả nhị câu phần đa sai

Đáp án: câu c

 

Câu 6: công thức 2>1 được chép sinh sống đâu?

a.Truyền Đạo 3:9 b. Truyền Đạo 4:9

c. Truyền Đạo 5:9 d. Truyền Đạo 6:9

Đáp án: câu b

 

Câu 7: Theo sáng Thế ký 3:20 thương hiệu “Ê-va” bao gồm nghĩa là:

a. Chị em của loài người b. Sự sống

c. Người phái nữ d. Người vợ

Đáp án: câu a

 

Câu 8: Ở đâu chép Chúa cấm coi bói và mong đồng bóng?

a.Xuất 18:19 b. Lê-vi cam kết 19:31

c. Dân 31:19 d. Phục 19:31

Đáp án: câu b

 

Câu 9: Tiên tri như thế nào được hotline là “tiên tri than khóc”?

a. Ê-sai b. Ê-xê-chi-ên c.Đa-ni-ên d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu d

 

Câu 10: Dân Y-sơ-ra-ên được call theo thương hiệu của ai?

a. Áp-ra-ham b. Y-sác c.Gia-cốp d. Đa-vít

Đáp án: câu c

 

Câu 11: “Tôi đã biết thành đóng đinh vào thập tự giá bán với Đấng Christ, nhưng mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng lại Đấng Christ sinh sống trong tôi; ni tôi còn sinh sống trong xác thịt, ấy là tôi sinh sống trong đức tin của nhỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đang yêu tôi, với đã phó chủ yếu mình Ngài bởi vì tôi.” Câu này được chép ngơi nghỉ đâu?

a.Giăng 3:16 b. Ga-la-ti 2:20 c.Lu-ca 2:14 d.Công 4:12

Đáp án: câu b

Câu 12: Theo I Cô-rinh-tô 13:13 Phao-lô đã đúc rút lại 3 điều quan trọng nào?

a.Yêu thương, bình an, hy vọng

b. Đức tin, hy vọng, bình an

c.Đức tin, sự trông cậy, vui mừng

d.Đức tin, sự trông cậy, tình thân thương

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Trong bài xích giảng “Các Phước Lành” tất cả bao nhiêu chữ phước?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Đáp án: câu d

 

Câu 14: Đại Mạng Lệnh được chép ngơi nghỉ đâu?

a. Ma-thi-ơ 28:18-20 b. Giăng 20:21

c. Mác 16:15 d. Công 1:8

Đáp án: câu a và c

 

Câu 15: “Hãy kính sợ Đấng Christ cơ mà vâng phục nhau” được chép sinh sống đâu?

a. Ê-phê-sô 5:22 b. Ê-phê-sô 5:21

c. Ê-phê-sô 5:24 d. Ê-phê-sô 5:28

Đáp án: câu b

Câu 16: Câu tởm Thánh nào có ý tựa như với vấn đề 1+1=1? Hãy lý giải ý nghĩa.

a. Μa-thi-ơ 10:30 b. Giăng10:30

c. Mác 10:30 d. Lu-ca 10:30

Đáp án: câu b

 

Câu 17: II Cô-rinh-tô 6:14 chép về ai xuất xắc điều gì?

a. Chớ sở hữu ách phổ biến với kẻ chẳng tin

b. Đấng Christ và Bê-li-an

c. Bàn thờ tổ tiên Chúa và bàn thờ tổ tiên tà thần

d. Tín hữu và thân hữu

Đáp án: câu a

 

Câu 18: Phép lạ đầu tiên ma quỉ ý muốn Chúa Giê-su làm là gì?

a. Hóa nước thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa đá thành cá

Đáp án: câu b

 

Câu 19: Theo I Giăng 3:8, mục đích Con của Đức Chúa Trời đến thế gian là gì?

a. Chết trên cây thập tự b. Chứa tội lỗi đi

c. Hủy phá công việc của ma quỉ d. Hầu việc người ta

Đáp án: câu c

 

Câu 19: Phép kỳ lạ tại Ca-na Chúa Giê-xu làm là gì?

a. Hóa đá thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa nước thành rượu

Đáp án: câu d

 

Câu 20: bạn Pha-ri-si phê bình Chúa Giê-su nạp năng lượng chung với những người dân nào?

a. Bạn thâu thuế và kẻ bao gồm tội b. Tín đồ tầm thường

c. Người cùng khổ d. Người nghèo

Đáp án: câu a

 

Câu 21: Theo I Cô-rinh-tô 10:30, Phao-lô khuyên họ không nên ăn đồ cúng do đồ fan ngoại cúng tế là cúng tế ai?

a. Sa-tan b. Ma quỉ c. Những quỉ d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Điền vào mức trống: “Nếu ko có…thì chẳng hề gồm thế như thế nào ở mang lại đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

a. Hi vọng b. đức tin c. An ninh d. ân tứ

Đáp án: câu b

 

Câu 23: Điền vào tầm khoảng trống: “Không đổ … thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

a.nước b.huyết c.nước đôi mắt d.nước mũi

Đáp án: câu b

 

Câu 24: Điền vào khoảng trống: “Ta là mặt đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi vì ta thì không có ai được mang đến cùng…” (Giăng 14:6).

a. Thân phụ b. Đức Chúa Trời c. Thượng Đế d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 25: Điền vào tầm khoảng trống: “Bởi …đã mang đến tìm cùng cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10)

a. Chúa Giê-su b. Nhỏ Người

c. Đấng Christ d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu b

 

Câu 26: Điền vào thời gian trống: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương…, đến nỗi đang ban nhỏ Một của Ngài, hầu mang lại hễ ai tin bé ấy, không xẩy ra hư mất cơ mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

a. Bọn họ b. Con người c. Thế gian d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 27: Điền vào mức trống: “Hãy cách theo Thánh Linh, chớ hề làm cho trọn đông đảo điều ưa ý muốn của …” (Ga-la-ti 5:16).

a. Xác làm thịt b. Con người cũ c. Bản ngã d. Tôi

Đáp án: câu a

 

Câu 28: Điền vào thời gian trống: “Đừng say rượu do rượu xui cho…., nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)

a. Rầy rà soát b. Bậy bạ c. Ngỗ nghịch d. Luông tuồng

Đáp án: câu d

 

Câu 29: Điền vào lúc trống: “Ta chẳng gồm ______ ______ bỏ ra hết, tuy nhiên điều ta có thì ta đến ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ nghỉ ngơi Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công Vụ 3:6).

a. Tiền của b. Vàng bội nghĩa c. Của nả d. Chi phí bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 30: Điền vào khoảng trống: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp núm gian, giảng _____ ______ cho hầu như người” (Mác 16:15).

a.Tin Lành b. Nước Trời c. Lời Chúa d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 31: Điền vào lúc trống: “Vậy, hỡi anh em, tôi mang sự yêu mến xót của Đức Chúa Trời khuyên bằng hữu dâng … mình làm của lễ sống và thánh, đẹp nhất lòng Đức Chúa Trời, ấy là việc thờ phượng phải lẽ của anh ý em” (Rô-ma 12:1).

a. Cuộc sống b. Cuộc sống c. Thân thể d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 32: Xin cho biết tên của cha người bạn Đa-ni-ên?

Đáp án: Sa-đơ-sắc, Mê-sác với A-bết-Nê-gô.

 

Câu 33: Ma-thi-ơ còn có tên khác được hotline là gì?

a. Giăng b. Lê-vi c. Lu-ca d. Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 34: Tội phạm như thế nào thì không được tha thứ?

a. Giả dối b. ăn cắp c. Giết tín đồ d. Phạm Thánh Linh

Đáp án: câu d

 

Câu 35: Áp-ra-ham được đề cập là công bình nhờ:

a. đức tin b. Chịu giảm bì

c. Cả hai phần lớn đúng d. Cả hai đều sai

Đáp án: câu a

 

Câu 36: Theo sáng sủa Thế cam kết 11 động cơ chính ảnh hưởng con tín đồ xây tháp Ba-bên là:

a. Vì ý muốn cả thiên hạ rất nhiều hiệp duy nhất tại đó

b. Vì ước ao có tên tuổi lừng lẫy trong các đời

c. Bởi vì muốn chứng minh sự phát triển của công nghiệp xây dựng

d. Vì ý muốn cả thiên hạ tất cả một vị trí thờ phượng Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 37: Theo 4 sách Tin Lành đánh dấu thì đệ tử nào gặp mặt Chúa Giê-xu thứ nhất sau lúc Ngài từ bỏ kẻ sống chết lại?

a. Phierơ b. Mari Mađơlen

c. Giăng d. Hai đệ tử ở buôn bản Em-ma-út.

Đáp án: câu b

 

Câu 38: Ai là tín đồ khiêm hòa hơn mọi bạn trên cụ gian? (Dân-số 12)

a. Môi-se b. Ê-sai

c. Sa-mu-ên d. Giô-suê

Đáp án: câu a

 

Câu 39: Câu ghê Thánh nào cho thấy bởi lằn roi Chúa chịu chúng ta được lành bịnh?

a. Ê-sai 53:3 b. Ê-sai 53:4 c. Ê-sai 53:5 d. Ê-sai 53:6

Đáp án: câu c

 

Câu 40: Ê-xê-chi-ên là ai? (Ê-xê-chi-ên 1:3)

a. Thầy tế lễ b. Chăn rán c. Vua d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 41: Theo Giô-ên 2:28-29, Đức Chúa Trời hứa ban gì đến dân Ngài?

a. Mưa b. Thánh Linh c. Nắng nóng d. Rubi bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 42: Xa-cha-ri (9:9) nói tiên tri Vua vào thành Giê-ru-sa-lem đến cỡi trên bé gì?

a. Con ngữa b. La c.lừa loại d. Lừa con

Đáp án: câu d

 

Câu 43: Theo Cô-lô-se 3:16, Phao-lô cầu chúc tín hữu đầy dẫy điều gì?

a. Lời của Đấng Christ b. Bình an

c. Vui mừng d. Yêu thương thương

Đáp án: câu a

 

Câu 44: tởm Thánh gọi bạn mà nói không tồn tại Đức Chúa Trời là gì? (Thi 14:1)

a. Khôn ngoan b. Ngu dại c. Mưu mẹo d. Gian ác

Đáp án: câu b

 

Câu 45: Theo Châm Ngôn 31:10, cực hiếm của người cô gái tài đức cao quí hơn gì?

a. đá quý b. Bạc tình c. Châu ngọc d. Trộn lê

Đáp án: câu c

 

Câu 46: Ba đàn bà của Gióp thương hiệu là gì?

Đáp án: Giê-mi-ma, Kê-xia, Kê-ren-Ha-cúc (Gióp 42:14)

 

Câu 47: “Tôi è cổ truồng lọt khỏi lòng mẹ, với tôi cũng trở thành trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại đựng đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” Ai nói câu này?

a. Đa-vít b. Gióp c. Ê-sai d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 48: Chúa trách dân sự ăn trộm của Chúa trong các phần gì? (Ma-la-chi 3:8)

a. Phần mười b. Các của dâng

c. Cả hai đều đúng d. Cả hai hồ hết sai

Đáp án: câu c

 

Câu 49: Ai nói câu này: “Kính lạy Vua dân Giu-đa”?

a. Quân lính b. Dân vị Thái c. Thầy tế lễ d. Phi-lát

Đáp án: câu a

 

Câu 50: “Ê-lô-i Ê-lô-i lam-ma-sa-bách-ta-ni” nghĩa là gì?

Đáp án: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa vứt tôi.” (Mác 15:34).

Câu 51: Đức Chúa Jêsus sống tại thế gian khoảng bao nhiêu năm?

30 năm b. 33 năm c. 40 năm d. 42 năm

Đáp án: câu b

Câu 52: gớm Thánh Cựu Ước có bao nhiêu sách?

31 sách b. 33 sách c. 37 sách d. 39 sách

Đáp án: câu d

 

Câu 53: sau thời điểm phục sinh (sống lại), Chúa Jêsus vẫn ở bên trên đất từng nào ngày trước khi thăng thiên?

30 ngày b. 40 ngày c. 50 ngày d. 70 ngày

Đáp án: câu b

Câu 54: Ai là bạn viết những sách trong tởm Thánh nhất?

Môi-se b. Đa-vít c. Phi-e-rơ d. Phao-lô

Đáp án: câu d

 

Câu 55: Chúa Jêsus có tác dụng nghề gì khi sống cùng cha mẹ tại xã Na-xa-rét?

Đánh cá b. Thu thuế c. Thợ mộc d. Thợ xây

Đáp án: câu c

 

Câu 56: Sách dài nhất (nhiều đoạn nhất) trong tởm Thánh là sách nào?

a. Sáng sủa Thế cam kết b. Thi-thiên c. Ê-sai d. Lu-ca

Đáp án: câu b

 

Câu 57: Đoạn ghê Thánh ngắn duy nhất trong cả khiếp Thánh là gì?

 Thi-thiên 1 b. Thi-thiên 117

c. Thi-thiên 123 d. Thi-thiên 133

Đáp án: câu b

 

Câu 58:Câu gớm Thánh ngắn nhất trong cả ghê Thánh giờ Việt là gì?

Lê-vi-ký 11:15 b. Phục Truyền 14:13

c. Giăng 1:1 d. Giăng 11:15

Đáp án: câu a

 

Câu 59: ai đã từng đi bộ với Chúa Jêsus xung quanh biển?

Phi-e-rơ b. Giăng c. Gia-cơ d. Phao-lô

Đáp án: câu a

 

Câu 60: Trọn bộ Kinh Thánh bao gồm bao nhiêu sách?

60 sách b. 66 sách c. 70 sách d. 72 sách

Đáp án: câu b

 

Câu 61: khi hoá hình trên núi, Chúa Jêsus đã thì thầm với ai?

Môi-se cùng Giô-suê b. Môi-se và Đa-vít

c. Môi-se cùng Ê-li d. Môi-se với Ê-sai

Đáp án: câu c

 

Câu 62: fan sống thọ tốt nhất trong gớm Thánh (969 tuổi) tên là gì?

A-đam b. Áp-ra-ham c. Mê-tu-sê-la d. Môi-se

Đáp án: câu c

 

Câu 63: Đức Chúa Trời dựng nên loài người vào trong ngày thứ mấy trong Tuần lễ sáng tạo?

Ngày lắp thêm 4 b. Ngày thứ 5 c. Ngày thiết bị 6 d. Ngày trang bị 7

Đáp án: câu c

Câu 64: Tiên tri nào trẻ tuổi với khóc mang lại dân sự của Chúa những nhất?

Môi-se b. Ê-sai c. Giê-rê-mi d. Sa-mu-ên

Đáp án: câu c

 

Câu 65: Sách làm sao chép về việc làm truyền giáo với sự cải tiến và phát triển của Hội Thánh trước tiên (sơ khai)?

Ma-thi-ơ b. Công Vụ các Sứ Đồ c. Rô-ma d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

Câu 66:Sách đầu tiên trong tởm thánh cho biết thêm những mẩu truyện nào?

Sự sáng sủa tạo, hôn nhân đầu tiên, tàu Nô-êTháp Ba-bên, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp
Giô-sép t
ại Ê-díp-tôTất cả những câu trên

Đáp án: câu d

Câu 67:Vị vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên tên là gì?

Đa-vít b. Sau-lơ c. Sa-lô-môn d. Hê-rốt

Đáp án: câu b

 

Câu 68:Hội thánh đầu tiên được ra đời tại đâu?

Rô-ma d. Ga-li-lê c. Bết-lê-hem d. Giê-ru-sa-lem

Đáp án: câu d

 

Câu 69: các sách văn thơ trong tởm thánh tất cả có?

Thi-thiên, Châm Ngôn b. Nhã Ca, Truyền Đạo

c. Gióp, Châm Ngôn d. A, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 70: Sứ đồ vật Giăng đang viết những sách làm sao trong kinh thánh?

Phúc âm Giăng, Công vụ các Sứ Đồ, 3 Thư tín GiăngPhúc âm Giăng, 3 Thư tín Giăng, Khải Huyền3 Thư tín Giăng, Công vụ các Sứ Đồ, Khải Huyền,Phúc âm Giăng, Công vụ các Sứ Đồ, Khải Huyền

Đáp án: câu b

Câu 71: Ai là người thứ nhất đã rao giảng Tin Lành mang đến dân ngoại?

Phao-lô b. Gia-cơ c. Phi-e-rơ d. Phi-líp

Đáp án: câu c

 

Câu 72: Trong chuyên dụng cho của Chúa Giê-xu tất cả mấy lần Chúa hóa bánh cho đoàn dân ăn?

1 lần b. 2 lần c. 3 lần d. 4 lần

Đáp án: câu b

Câu 73: Chúa Giê-xu vẫn thăng thiên nghỉ ngơi núi nào?

Núi Ô-li-ve b. Núi Si-nai c. Núi Hô-rếp d. Núi Si-ôn

Đáp án: câu a

 

Câu 74: Ai là bà xã của Áp-ra-ham?

Ma-riÊ-vaSa-ra
Rê-bê-ca

Đáp án: câu c

 

Câu 75: Trong khiếp Thánh, ai được kể như thể tổ phụ của đức tin?

Áp-ra-hamGiô-sép
Môi-se
Đa-vít

Đáp án: câu a

 

Câu 76: tên vị vua cuối cùng của nước Giu-đa (miền Nam) trong thời Cựu Ước là gì?

Ô-sêGiê-hô-gia-kim
Giê-hô-gia-kin
Sê-đê-kia

Đáp án: câu d

Câu 77: trước lúc được Chúa lựa chọn lên làm cho vua thì Đa-vít là:

Thợ mộcNgười lính
Người chăn chiên
Quan tướng của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp án: câu c

Câu 78: Đa-vít lựa chọn ai là người kế vị ông?

Áp-sa-lômSa-lô-môn
A-đô-ni-gia
Rô-bô-am

Đáp án: câu b

 

Câu 79: Vị tiên tri nào được Chúa tiếp rước trực tiếp lên trời

Sa-mu-ênÊ-liÊ-saiGiê-rê-mi

Đáp án: câu b

Câu 80: Sứ đồ vật Giăng viết sách Khải Huyền khi ông đang ở đâu?

Đang hầu vấn đề Chúa làm việc vùng tè A-siĐang hầu bài toán Chúa ngơi nghỉ Giê-ru-sa-lem
Đang nghỉ ngơi trong tội nhân tại Rô-ma
Đang bị đày
sinh hoạt ngoài đảo Bát-mô

Đáp án: câu d

 

Câu 81: nhì sách Phúc Âm nào ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh?

Ma-thi-ơ cùng MácMa-thi-ơ cùng Lu-ca
Mác cùng Giăng
Lu-ca với Giăng

Đáp án: câu b

Câu 82: Sự kiện nào nhưng mà cả 4 sách Phúc Âm đều sở hữu ghi lại?

Chúa hóa bánh đến năm ngàn con người ănGiăng Báp-tít làm chứng và rao giảng về Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu và môn thiết bị dự lễ tiệc thánh
Cả 3 câu trên

Đáp án: câu d

 

Câu 83: Ai là người đầu tiên đã gặp gỡ Chúa sau khi Ngài sinh sống lại?

Ma-ri (mẹ Chúa)Ma-ri Ma-đơ-lenGiăng
Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 84: Ngay sau khoản thời gian Đức Thánh Linh giáng lâm, Phi-e-rơ đứng ra rao giảng Tin lành gồm bao nhiêu người tin Chúa?

Khoảng 1,000 tín đồ tin ChúaKhoảng 3,000 người tin Chúa
Khoảng 5,000 người tin Chúa
Khoảng 10,000 fan tin Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 85: trước khi được Chúa dùng là 1 trong những nhà truyền đạo vĩ đại, Phao-lô là:

Người bắt bớ hội thánh Chúab. Người sốt sắng trong hội thánh ChúaNgười chỉ đạo trong hội thánh ChúaMột vào 12 sứ vật dụng của Chúa Giê-xu

Đáp án: câu a

Câu 86: Phao-lô đã bao gồm mấy chuyến truyền giáo đến dân ngoại?

a. 1 chuyến b. 2 chuyến

c. 3 chuyến d. 4 chuyến

Đáp án: câu c

 

Câu 87: người tử đạo (chết do danh Chúa) đầu tiên sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên là ai?

Gia-cơ b. Phi-e-rơ c. Ê-tiên d. Giăng

Đáp án: câu c

 

Câu 88: Sách nào trong Tân Ước nhấn mạnh vấn đề chủ đề “Đức tin và thực hành”

Gia-cơ b. I Phi-e-rơ

c. I Cô-rinh-tô d. I Giăng

Đáp án: câu a

 

Câu 89: Đức Chúa Trời giúp đỡ dân Do-thái ra khỏi ách quân lính ở Ai-cập cách đó khoảng bao lâu?

Khoảng 3050 nămKhoảng 3150 nămKhoảng 3450 nămKhoảng 4050 năm

Đáp án: câu b

 

Câu 90: Ai là bạn đã viết thơ Rô-ma?

Giăng b. Phao-lô c. Phi-e-rơ d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 91: Ghi ra tên 12 vị sứ thứ của Chúa Jêsus?

1. Phi-e-rơ, 2. Anh-rê , 3. Gia-cơ(anh của Giăng), 4.Giăng5. Phi-líp, 6. Ba-tê-lê-my; 7.Thô-ma, 8. Ma-thi-ơ

9. Gia-cơ (con của A-phê), 10.Tha-đê;11. Si-môn, 12. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

 

Câu 92 : Xin ghi ra tối thiểu 3 thương hiệu trong 12 chi phái của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp: Giu-đa, Bên-gia-min, Lê-vi, Ru-bên, Gát, A-se, Si-mê-ôn…

Câu 93: Năm sách trước tiên của ghê Thánh tổng số là bao nhiêu đoạn?

Đáp: 187 đoạn (Sáng gắng ký, Xuất ê díp đánh ký, Lê vi ký, dân sinh ký, Phục truyền phương tiện kệ ký)

Câu 94: Xin nói ra 4 thư tín Phao-lô gửi cho cá thể (thư tín mục vụ)

Đáp:1. I, II Ti-mô-thê (gửi mang lại Ti-mô-thê)2. Tít (Gửi mang lại Tít).

3. Phi-lê-môn (Gửi cho Phi-lê-môn).4. II Giăng (Gửi đến một tín đồ tín hữu con gái và những con của bà).5. III Giăng (Gửi mang lại trưởng lão Gai-út).

Câu 95: Theo sự phân các loại của kinh Thánh giờ đồng hồ Việt thì gớm Thánh Cựu Ước chia nhỏ ra làm mấy thể loại?
Xin nhắc ra.

Đáp: 4 thể loại:

1. Ngũ gớm Môi-se. 2. Các sách kế hoạch sữ. 3. Những sách Văn thơ. 4. Những sách Tiên tri.

Câu 96: vào sách Hê-bơ-rơ đã khen ngợi đức tin của một người nữ, người đó là ai?

Đáp:Sa-ra và Ra-háp

 

Câu 97: vào Cựu Ước, sách Tiên Tri nào tất cả số đoạn những nhất?

Đáp: Ê-sai (66 sách)

Câu 98: Ghi ra 1 câu kinh Thánh nói về sự việc gìn giữ, bảo vệ của Chúa trên cuộc sống mình.

Đáp:

1. Thi-thiên 91:11 “Vì Ngài đã ban lịnh đến thiên sứ Ngài, Bảo giữ giàng ngươi trong số đường lối ngươi.”

2. Thi-thiên 121:7 “Đức Giê-hô-va sẽ bảo quản ngươi khỏi đông đảo tai họa. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn ngươi.”

Câu 99: bao gồm bao nhiêu sách và bao nhiêu đoạn vào cả tởm Thánh?

Đáp: 66 sách. 1189 đoạn.

(Cựu ước bao gồm 39 sách, 929 đoạn. Tân ước tất cả 27 sách, 260 đoạn.)

Câu 100: Ghi ra câu thứ nhất và câu ở đầu cuối của gớm Thánh

Đáp:– sáng sủa 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời hình thành trời đất.”

– Khải huyền 22:21: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với tất cả người.”

III. LỊCH SỬ HỘI THÁNH (35 câu)

 

A. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Hội nào lần trước tiên đã để chân vào truyền giảng Tin Lành làm việc Việt Nam?

Hội truyền đạo Phúc Âm Liên HiệpHội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp
Hội Thánh Trưởng Lão
Hội Thánh Báp-tít

Đáp án: câu a

 

Câu 2: các đại lý truyền giáo thứ nhất ở việt nam được để ở đâu?

Hà NộiHuếĐà Nẵng
Sài gòn

Đáp án: câu c

 

Câu 3: Trường tởm Thánh thứ nhất ở vn được ra đời vào năm nào?

1911 b. 1918 c. 1921 d. 1926

Đáp án: câu c

 

Câu 4: bạn dạng dịch toàn thể Kinh Thánh giờ đồng hồ Việt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thứ nhất được xuất bản vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu b

Câu 5: Hội Đồng Tổng Liên trước tiên của Hội Thánh Tin Lành việt nam đã diễn ra vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu c

 

Câu 6: vào Hội đồng Tổng Liên Hội đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành việt nam đã bầu chọn ai là Hội Trưởng?

Mục sư Hoàng Trọng ThừaMục sư Lê Văn Long
Mục sư Dương Nhữ Tiếp
Mục sư Lê Văn Thái

Đáp án: câu a

 

Câu 7: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã biết thành chia thái thành làm 2 (Tổng Hội miền bắc và Tổng Hội Miền Nam) vào khoảng thời gian nào?

1945 b. 1954 c. 1975 d. 2001

Đáp án: câu b

Câu 8: trong Hội đồng Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền bắc bộ Nhiệm kỳ 2004-2008 bầu chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Phùng quang quẻ HuyếnMục sư Âu quang Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu a

 

Câu 9: Hội Trưởng bây giờ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền bắc bộ là

Mục Sư Phùng quang quẻ HuyếnMục sư Âu quang đãng Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu c

 

Câu 10: từ thời điểm năm 1975, sau khoản thời gian thống nhất đất nước, Hội Đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khu vực miền nam được diễn ra đầu tiên vào năm nào?

2000 b. 2001 c. 2002 d. 2004

Đáp án: câu b

 

Câu 11: vào Hội đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành nước ta miền Nam thứ nhất (kể từ năm 1975) đã bầu chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Ông Văn HuyênMục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu b

 

Câu 12: Hội Trưởng hiện tại của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền nam là ai?

Mục Sư Ông Văn HuyênMục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Theo lịch sử Giáo Hội Cơ Đốc, Giáo Hội Tin Lành Cải Chánh xuất xứ từ:

Giáo Hội đạo gia tô La MãGiáo Hội Tin Lành chủ yếu Thống
Giáo Hội Hy Lạpa, b, c đúng

Đáp án: câu a

Câu 14: Martin Luther là ai?

Là một linh mục vào giáo hội đạo thiên chúa La MãLà bạn sáng lập ra Giáo Hội Tin Lành Lutheran
Là tín đồ đưa ra 95 luận đề cản lại giáo hội đạo thiên chúa La Mãa, b, c đúng

Đáp án: câu d

Câu 15: tại sao chủ yếu ớt dẫn cho công cuộc cải chánh Tin Lành khỏi công giáo La-mã trong chũm kỷ thứ 16?

Việc lấn dụng thân giáo quyền và thiết yếu quyềnGiáo hoàng dứt phép thông công Martin Luther
Một phần tín lý về sự cứu rỗi không bỏ lên trên nền tảng khiếp Thánha, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 16: trong thời kỳ Hội Thánh trước tiên (65-305 S.C) lý do Đế Quốc La Mã bách sợ hãi Cơ Đốc giáo?

Vì nhà vua La Mã muốn toàn bộ dân bọn chúng đều đề xuất theo Đa Thần giáoVì Cơ Đốc giáo phát triển quá nhanh
Vì Cơ Đốc nhân không gia nhập vào việc cúng thờ và xây mang lại miếu Thần khía cạnh Trời của La Mã giáoa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 17: nhà vua La Mã nào đã từ quăng quật Đa Thần giáo để quay lại với Cơ Đốc giáo?

Hoàng đế Nê-rôHoàng đế Diocletian
Hoàng đế Constantined.
Hoàng đế Theodosius

Đáp án: câu c

 

Câu 18: lý do Hồi giáo muốn hủy diệt Cơ Đốc giáo?

Vì Hồi giáo nhận định rằng Cơ Đốc giáo cúng phượng Đa thần (Đức Chúa Trời ba ngôi)Vì Cơ Đốc giáo ko thờ phượng thần A-la của mình (Độc thần)Vì Hồi giáo muốn đoạt được cả nhân loại theo tín ngưỡng của họd. a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 19: gồm bao nhiêu cuộc Thập từ Chinh của Cơ Đốc giáo hạn chế lại Hồi giáo từ cuối thế kỷ thứ 11 đến cuối thế kỷ thứ 13?

a. 5 cuộc b. 6 cuộc c. 7 cuộc d. 8 cuộc

Đáp án: câu c

 

Nghị định 12/2005/NĐ-CPNghị định 22/2005/NĐ-CPNghị định 32/2005/NĐ-CPNghị định 42/2005/NĐ-CP

Đáp án: câu b

 

Câu 21: Giáo phái bệnh nhân Giê-hô-va đa phần có (những) tín lý sai lầm nào không giống với lòng tin Cơ Đốc thuần túy?

Chúa Giê-xu chỉ là một vị thần và là 1 trong những thọ tạo nên của Đức Chúa TrờiKhông tin có giáo lý ba Ngôi Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu đã tái lâm cùng hiên tại nhỏ người đang sinh sống trong quy trình 1.000 năm bình an.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Giáo phái Mormon bao hàm tín lý sai lầm nào không giống với ý thức Cơ Đốc thuần túy?

Tin kinh Thánh chưa đủ mà yêu cầu tin vào sách Mormon thì mới được cứu vãn rỗi.Đức Chúa Giê-xu vốn là con người, sau trở thành một vị thầnCho phép tín hữu Mormon theo chính sách đa thêa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 23: Giáo phái Hội Thánh Đức Chúa Trời bà mẹ có đa số tín lý sai lạc nào khác với ý thức Cơ Đốc thuần túy?

Đức Chúa Trời có hình hình ảnh như bạn mẹGiáo công ty Ahn-sang-hong từ bỏ xưng bản thân là Đức Thánh Linh trong thời đại hiện nay tại.Ngày Lễ vượt Qua là giao ước mới nên phải giữ lễ này mới có thể được cứu giúp rỗi.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 24: cho đến nay, đạo Tin lành truyền đến vn được khoảng bao nhiêu năm?
Đáp
: vào khoảng thời gian 1911, tính đến nay đã được 102 năm.

 

Câu 25: hiện nay, Cơ-đốc giáo (đạo Chúa) gồm gồm 3 nhánh chính là gì?

Đáp: Tin lành, công giáo La-mã và chính thống giáo

 

Câu 26: tên của vị giáo sĩ tất cả công phiên dịch trọn bộ Kinh Thánh tiếng Việt trước tiên là gì?

Đáp: những giáo sĩ William Cadman, Grace Cadman, với O.J. Olsen, (với sự cộng tác của phòng văn Phan Khôi)

 

Câu 27: phong trào Cải Chánh Giáo Hội và hình thành đạo Tin Lành đã xẩy ra cách nay khoảng bao nhiêu năm?

Đáp: 496 năm; 458 năm.

Vậy, phong trài Cải chánh xảy ra từ thời điểm cách đó khoảng 496 năm, với giáo hội Tin lành được công nhận từ thời điểm cách đây 458 năm.

Câu 28: tại Việt Nam, thức giấc nào có số bạn theo đạo Tin Lành đông nhất trong cả nước?

Đáp: Đăk lăk

Câu 29: Xin cho biết thêm tên tín đồ sáng lập ra Hội truyền đạo Phước Âm cấu kết (viết tắt là CMA)?

Đáp: A.B Simpson (Abert Benjamin Simpson).

Câu 30: hiệp hội cộng đồng Thông Công Cơ Đốc VCFK phê chuẩn mang tên thường gọi (danh xưng) này từ thời điểm năm nào??

Đáp: Năm 2007

Câu 31: Đạo Tin lành được truyền cho Hàn Quốc đến lúc này được khoảng tầm bao nhiêu năm?

Đáp: 128 năm.

Năm 1885, Giáo sĩ H.G. Underwood và H.G. Appenzeller phê chuẩn truyền đạo Tin Lành đến Hàn quốc.

 

Câu 32: Theo thống kê kha khá năm 2011 của Ban Tôn Giáo chủ yếu phủ, bây chừ có khoảng tầm bao nhiêu tín đồ gia dụng Tin Lành trên Việt Nam?

Đáp: 1 triệu người

Câu 33: Theo những thống kê của VCFK, bên trên toàn Hàn Quốc, có khoảng bao nhiêu Hội Thánh tín đồ Việt?

Đáp: 26 HT

Câu 34: cho thấy tên Hội thánh nước ta tại nước hàn được thành lập trước tiên còn tồn tại cho ngày nay?

Đáp: Hội thánh Sae-mu-nan

Câu 35: Xin cho thấy số lượng tín hữu nước ta ở HQ lúc này là bao nhiêu?

Đáp án: khoảng chừng 1.000 tín đồ (dưới 1% tổng số tín đồ Việt)

IV. CÂU HỎI TỔNG HỢP

(10 câu)

 

Câu 1: cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp:Nguồn gốc

Tết Nguyên Đán của vn (hay nói một cách khác là Tết Cả, tết Ta, tết Âm lịch, Tết vn hay chỉ dễ dàng và đơn giản Tết) là cơ hội lễ đặc trưng nhất của Việt Nam, theo tác động văn hóa của đầu năm Âm kế hoạch Trung Hoa.

Chữ “tiết” chỉ thời tiết, “Nguyên” tức là bắt đầu, chữ “Đán” tức là buổi ban mai, Vậy ‘tết nguyên đán’ có nghĩa là thời gian trước tiên của một năm mới.

Ý nghĩa:

Người Việt ăn uống mừng TẾT với niềm tin thiêng liêng TẾT là ngày đoàn tụ, là ngày làm cho mới, là ngày tạ ơn và là ngày của hy vọng.

Câu 2: tại sao bánh chưng với bánh tét là loại độ ẩm thực đặc trưng trong ngày đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp: Bánh chưng hình vuông vắn tượng trưng cho đất, bánh tét tròn dài, tượng trưng mang đến trời. Làm bằng gạo nếp, là lương thực thiết yếu nuôi sống người dân miền sông nước. Bên trong có nhân là thịt, đậu,…Bánh chưng, tét kể đến trời đất bao phủ vạn vật phía bên trong nó. Bạn dân việt nam làm bánh chưng, tét trong ngày tết để ăn trong gia đình, đãi tiệc bạn bè trong ngày hội ngộ, và làm cho quà khuyến mãi cho nhau. Người không tin Chúa thì dưng cúng bạn quá cố, mà họ tin rằng để giãi tỏ tấm lòng biết ơn so với tổ tiên.

Câu 3: Tín hữu cơ Đốc vn có bắt buộc giữ truyền thống lịch sử ngày đầu năm mới Nguyên Đán không?

Đáp: Cần, vày là tín đồ Việt, bọn họ cần giữ truyền thống cuội nguồn dân tộc mình, miễn là truyền thống đó ko đi ngược với ghê thánh.

Câu 4: Tín hữu cơ Đốc nước ta thường bao gồm sinh hoạt gì giữa những ngày tết Nguyên Đán?

Đáp:– bái phượng Chúa tiếng giao thừa.

– Đoàn tụ gia đình, chạm chán mặt tín đồ thân.

– Đi thăm người thân, tín hữu trong Hội thánh, và các bạn bè; có tác dụng chứng cho người thân không tin Chúa.

Câu 5: Tín hữu cơ Đốc việt nam nên tránh đông đảo sinh hoạt truyền thống lịch sử nào không thích phù hợp với văn hóa Cơ Đốc trong số những ngày đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp:– bái cúng bạn quá cố

– Đi chùa hái lộc.

– xem bói, đốt đá quý mã, xin ấn tại các đền…

– Nhậu nhẹt, tấn công bạc.

Câu 6: Xin cho thấy kỳ Trại này có khoảng từng nào người vn tham dự?

Khoảng 120 fan (chưa biết rõ).

Câu 7: Xin cho thấy thêm kỳ Trại này còn có bao nhiêu hội thánh tham dự?

– chưa biết

Câu 8: Xin dịch cụm từ chủ thể của kỳ Trại tết năm nay

Đáp: MÙA XUÂN trong TÔI – 안의

 

Câu 9: Kì Trại Tết năm nay là kì sản phẩm công nghệ mấy?

Đáp: Kỳ sản phẩm công nghệ 9. Lầu đầu vào khoảng thời gian 2005

Câu 10: trong vòng 20 giây, xin viết thương hiệu (càng nhiều càng tốt) những Mục sư, Thầy cô truyền đạo có mặt trong kỳ trại tết này?

Những câu đố tởm thánh bằng hình có giải mã đáp án, hình hình ảnh vui nhộn tuy nhiên đằng sau đó lại là rất nhiều đáp án khôn cùng sâu sắc. Xin mời tôi bé Chúa cùng tham khảo!


*
Câu đố ghê thánh bằng hình hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Còn ai phạm tội tức là trái phương pháp pháp; với sự tội lỗi có nghĩa là sự trái qui định pháp. (I Giăng 3:4).

Câu 2: Xin search câu ghê Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Điều răn của Ngài chẳng bắt buộc là nặng vật nài (I Giăng 5:3b).

Câu 3: Xin cho biết thêm điều răn của Chúa là gì?


Đáp án: – Tin Đức Chúa Giê-xu Christ

– mếm mộ lẫn nhau như Ngài vẫn truyền dạy dỗ (I Giăng 3:23).

Câu 4: Tôi là ai?

– yêu dấu và tuân theo lẽ thật.

– Tôi ăn uống ở trung tín và thánh thiện và được Hội Thánh làm chứng tốt.

– Được trước mang yêu thương.

Đáp án: Gai-út (III Giăng câu 1-6).

Câu 5: Xin search câu ghê Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Ta còn các điều ước ao viết cho các ngươi; ta không muốn viết bởi giấy và mực, nhưng lại ta muốn đi thăm những ngươi, và đương đầu nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui miệng của họ được đầy dẫy. (II Giăng 12).


***


Câu 6: Tôi là mẫu gì?

– Chỉ giành cho Cơ Đốc nhân

– Cơ Đốc nhân sẽ nhận được tôi khi gặp Chúa

Đáp án: Mão triều thiên (Khải huyền 2:10).

Câu 7: Xin tra cứu phân đoạn kinh Thánh theo hình? Xin đề cập tên ra?

*

Đáp án: Hình hình ảnh 4 con chiến mã trong 4 ấn thứ nhất được mở ra. (Khải huyền 6:1-8).

Con ngựa chiến 1: màu trắng -> xâm lấn (chiến thắng).

Xem thêm:

Con con ngữa 2: color hồng -> chiến tranh.

Con con ngữa 3: con ngữa ô -> sự đói kém.

Con ngựa 4: màu kim cương -> dịch lệ.

Câu 8: Tôi là dòng gì?

– không hẳn là đồ ăn

– có vị ngọt, đắng

Đáp án: quyển sách của thiên sứ đưa mang đến Giăng nuốt (Khải huyền 10:10).

Câu 9: Xin tìm kiếm câu kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Đức Chúa Trời đã lau cạn nước mắt địa điểm mắt những người được vào sinh sống trong thiên đàng.(Khải huyền 7:17b).

Câu 10: Xin tìm câu kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Hình ảnh con rồng pk với những thiên sứ bị thảm bại cuộc với bị quăng xuống khu đất (Khải huyền 12:7-9).


***


Câu 11: Xin phân tích và lý giải hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Hội Thánh Lao-đi-xê bị Chúa mắng mỏ trách là hâm hẩm, ko nóng cũng không lạnh (Khải huyền 3:15-16).

Câu 12: Xin lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Dấu khủng thứ nhị (Khải huyền 12:3-4) .

Con rồng to – dung nhan đỏ – 7 đầu, 10 sừng,

7 mão triều thiên chờ nuốt người con người lũ bà,

đuôi kéo 1/3 ngôi sao trên trời xuống đất.

Câu 13: Xin lý giải hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Lời rao báo của cha thiên sứ

– Thiên sứ 1: Rao truyền Tin Lành đời đời (Khải huyền 14:6-7)

– Thiên sứ 2: Rao báo sự bài trừ tiên tri mang (Khải huyền 14:8)

– Thiên sứ 3: Rao báo sự đoán phạt những người thờ lạy con thú (Khải huyền 14:9-12)

Câu 14: Xin phân tích và lý giải hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: 7 chén thạnh nộ (đoạn 16)

´ bát 1: Ghẻ độc

´ bát 2: Biển biến thành máu

´ chén bát 3: Sông suối biến thành máu

´ chén 4: khía cạnh trời tăng sức nóng

´ bát 5: Sự đen tối trên nước nhỏ thú

´ chén bát 6: Sông Ơ-phơ-rát cạn khô

´ bát 7: Mưa đá lớn

Câu 15: Tôi là dòng gì?

– ko được thêm nhưng cũng ko được bớt.

– đã gánh đem hậu quả nặng trĩu nề nếu như như không làm theo điều trên.

Đáp án: Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) (Khải huyền 22:18-19)


***


Câu 16: Xin lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Ấn máy 5: Linh hồn những thánh tử đạo dưới chân bàn thờ. (Khải huyền 6:9-11).

Câu 17: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Giăng thấy Đấng ngồi trên ngôi, gồm 24 trưởng lão ngồi chung quanh ngôi, mang áo trắng, đầu nhóm mão triều thiên bằng vàng (Khải huyền 4:2-4).

Câu 18: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hình ảnh con thú đầu tiên từ dưới biển cả lên. Bao gồm 7 đầu, 10 sừng gồm 10 mão triều thiên và trên đầu gồm những danh hiệu phạm thượng (Khải huyền 13:1-2).

Câu 19: Xin phân tích và lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Sự hiện thấy về Con tín đồ (Khải huyền 1:13-16).

Câu 20: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: bản thiết kế thiên sứ được Giăng nhìn thấy và trình bày trong Khải huyền 10:1-3.


***


Câu 21: Xin cho thấy thêm hình này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Hai triệu chứng nhân được ví như nhì cây ôlive và hai chân đèn đứng trước khía cạnh Chúa. (Khải huyền 11:4).

Câu 22: Xin cho biết thêm hình này mang ý nghĩa sâu sắc gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: người bọn bà ngồi trên con thú có 7 đầu 10 sừng – khoác áo color tía – trang sức quý bằng vàng bạc tình và bửu thạch – tay cầm chén vàng cất đồ ô uế- trán bao gồm ghi sự mầu hiệm Babylôn khủng – say máu thánh đồ. (Khải huyền 17:3-6)

Câu 23: tra cứu câu gớm Thánh tất cả ý như hình?

*

Đáp án: một phần 3 ánh nắng của phương diện trời, ngôi sao, phương diện trăng bị khuất tất (Khải huyền 8:12).

Câu 24: tìm kiếm câu khiếp Thánh có ý như hình?

*

Đáp án: Chúa la rầy Hội Thánh Sạt-đe gồm tiếng là sống nhưng mà là bị tiêu diệt (Khải huyền3:1).

Câu 25: Xin nhắc thứ từ bỏ bốn bé sinh trang bị trong thiên đường có làm nên gì?

Đáp án: Sư tử, bò đực, mặt người, chim phụng hoàng (Khải huyền 4:7).


***


Câu 26: Xin tìm câu ghê Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Khải huyền 2:7.

Câu 27: Xin biết mang đến hình này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Satan bị giam 1000 năm (Khải huyền 20:1-3).

Câu 28: Xin search câu kinh Thánh có ý nghĩa sâu sắc như hình?

*

Đáp án: bé thú với tiên tri giả bị tóm gọn quăng vào hồ gồm lửa cùng diêm cháy bừng bừng (Khải huyền 19:20).

Câu 29: Xin cho biết con số này có ý nghĩa sâu sắc gì cùng trưng dẫn?


144.000


Đáp án: 144.000 người là số fan được chọn của Chúa. Đoàn người này đều sở hữu Danh Chiên bé và Danh thân phụ Chiên con trên trán. Đây là gần như người không biến thành hư mất và tất cả được sống với Chúa trên Si-ôn. (Khải huyền14:1).

Câu 30: Trong thời gian 7 thiên sứ buông bỏ 7 tai nạn ngoài ý muốn xuống đất, thì chỉ tất cả ai được bước vào đền thờ?

Đáp án: không ai được vào hết. (Khải huyền 15:8).


***


Câu 31: Xin tra cứu câu gớm Thánh gồm ý như hình?

*

Đáp án: sáng Thế ký 9:13.

Câu 32: Hai dân tộc bản địa nào ra từ các việc loạn luân? Trưng dẫn?

Đáp án: Mô-áp với Am-môn (Sáng Thế ký 19:30-38).

Câu 33: Tôi là ai?

– Tôi ship hàng trong cung vua.

– Tôi có liên quan đến số 3.

– Nghề của tôi có tương quan tới bánh.

Đáp án: quan tiền thượng thiện (Sáng Thế ký kết 40:16-19).

Câu 34: Tôi là ai?

– hero đầu tiên cùng bề mặt đất.

– Thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va.

Đáp án: Nim-rốt (Sáng Thế ký kết 10:8-9).

Câu 35: bạn dân Ê-díp-tô bắt buộc nộp thuế hoa lợi cho vua là từng nào phần trăm? Trưng dẫn?

Đáp án: 20% (Sáng Thế ký kết 47:26).


***


Câu 36: Xin cho thấy tên và tuổi của bạn sống lâu nhất? Trưng dẫn?

Đáp án: Mê-tu-sê-la 969 tuổi (Sáng thế cam kết 5:27).

Câu 37: Xin cho thấy hình ảnh này là gì? Trưng dẫn?

*

Đáp án: Chúa tiêu diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, bà Lót nhìn lại phía sau đề nghị bị biến thành tượng muối (Sáng cầm ký19:24-26).

Câu 38: Xin tìm câu khiếp Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: sáng sủa thế ký 24:19-21.

Câu 39: Xin search câu tởm Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Gia-cốp mơ thấy 1 chiếc thang bắc từ bỏ đất cho trời, thiên sứ lên xuống trên thang (Sáng thế ký kết 28:12).

Câu 40: Xin tra cứu câu ghê Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Giô-sép giải mộng đến quan tửu chánh cùng quan thượng thiện (Sáng thế cam kết 40:9-13, 16-19).


***


Câu 41: Tôi là ai?

– body toàn thân tôi mặn chát.

– Tôi vươn lên là tượng muối bởi vì bất tuân lời thiên sứ, mà quay đầu ngó lại sau.

Đáp án: vk của Lót (Sáng nuốm ký19:26).

Câu 42: vấn đáp đúng theo câu hỏi:

Gia-cốp từng lừa cha cướp phước của anh. Về sau, ông bị tín đồ ta lừa lại. Việc trước tiên ông bị lừa là gì ?

Đáp án: Bị lừa trong bài toán cưới vợ. La-ban hứa hẹn gả Ra-chên, mà lại lại chuyển Lê-a làm bà xã Gia-cốp. (Sáng thế ký kết 29:21-23).

Câu 43: trả lời đúng theo câu hỏi:

Khi ngụ cư trong xứ Phi-li-tin, Y-sác cũng phạm 1 tội giống như tội cha mình là Áp-ra-ham vẫn phạm, chính là tội gì?

Đáp án: giả dối rằng vợ mình là em gái mình. (Sáng thế cam kết 26:7).

Câu 44: tìm kiếm câu ghê Thánh theo hình:

*

Đáp án: Bởi ân nghĩa của Chúa, trước khi qua sông Giô-đanh, Gia-cốp chỉ có 1 cây gậy, mà thời buổi này ông đã có 2 lực lượng (Sáng thế ký 32:10).

Câu 45: tìm câu ghê Thánh theo hình:

*

Đáp án: giấc mơ của Giô-sép:

– những anh (10). Cha, mẹ + anh em (13), sấp mình trước mặt Giôsép (Sáng thế ký 37:5-11).