EBOK ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG PDF, ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Ebok Đại số tuyến tính do Nguyễn Hữu Việt Hưng biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho các bạn những kiến thức về không gian vector; ma trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng cấu; không gian vecto Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến tính. MUC LUC Muc luc …………………………………………………………….. 1 L`oi noi d¯ˆau ………………………………………………………….. 4 Chuong 0

Thể loại Tài liệu miễn phí Toán học

Số trang 291

Loại tệp PDF

Kích thước 2.04 M

Tên tệp

Bạn đang xem: Đại số tuyến tính nguyễn hữu việt hưng pdf

MUC LUCMuc luc …………………………………………………………….. 1L`oi noi d¯ˆau ………………………………………………………….. 4Chuong 0: Kiˆen thu´c chuˆan bi …………………………………………. 7§1. Tˆap hop ………………………………………………………. 7§2. Quan hˆe v`a Anh xa …………………………………………… 11§3. Luc lu .ng cua tˆap hop ………………………………………… 15 §4. Nh´om, V`anh v`a Tru`ong ……………………………………….. 18§5. Tru`ong sˆo thuc ………………………………………………. 26§6. Tru`ong sˆo phu´c ………………………………………………. 29§7. Da thu´c ……………………………………………………… 35B`ai tˆap …………………………………………………………. 40Chuong I: Khˆong gian v´ecto ………………………………………….. 45§1. Kh´ai niˆem khˆong gian v´ecto ……………………………………. 45§2. Dˆoc lˆap tuyˆen t´ınh v`a phu thuˆoc tuyˆen t´ınh ……………………… 50§3. Co so v`a sˆo chiˆeu cua khˆong gian v´ecto …………………………. 56§4. Khˆong gian con – Hang cua mˆot hˆe v´ecto ………………………… 63§5. Tˆong v`a tˆong truc tiˆep ………………………………………… 66§6. Khˆong gian thuong ……………………………………………. 69B`ai tˆap …………………………………………………………. 72Chuong II: Ma trˆan v`a Anh xa tuyˆen t´ınh ……………………………… 77§1. Ma trˆan ……………………………………………………… 77§2. Anh xa tuyˆen t´ınh ……………………………………………. 83§3. Hat nhˆan v`a anh cua d¯ˆong cˆau …………………………………. 94§4. Khˆong gian v´ecto d¯oi ngˆau …………………………………….. 99B`ai tˆap ………………………………………………………… 1051Chuong III: Dinh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh ………………….. 113§1. C´ac ph´ep thˆe ………………………………………………… 113§2. Dinh thu´c cua ma trˆan ……………………………………….. 116§3. Anh xa d¯a tuyˆen t´ınh thay phiˆen ………………………………. 121§4. Dinh thu´c cua tu d¯ˆong cˆau ……………………………………. 125§5. C´ac t´ınh chˆat sˆau hon cua d¯inh thu´c …………………………… 128§6. Dinh thu´c v`a hang cua ma trˆan ……………………………….. 135§7. Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh – Quy t˘ac Cramer ………………….. 136§8. Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh – Phuong ph´ap khu Gauss …………… 139§9. Cˆau tru´c nghiˆem cua hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh ………………… 144B`ai tˆap ………………………………………………………… 146Chuong IV: Cˆau tru´c cua tu d¯ˆong cˆau ………………………………… 155§1. V´ecto riˆeng v`a gi´a tri riˆeng ……………………………………. 155§2. Khˆong gian con ˆon d¯inh cua c´ac tu d¯ˆong cˆau thuc v`a phu´c ……….. 161§3. Tu d¯ˆong cˆau ch´eo ho´a d¯u .c …………………………………… 164 §4. Tu d¯ˆong cˆau luy˜ linh …………………………………………. 168§5. Ma trˆan chuˆan Jordan cua tu d¯ˆong cˆau ………………………… 172B`ai tˆap ………………………………………………………… 179Chuong V: Khˆong gian v´ecto Euclid ………………………………….. 188§1. Khˆong gian v´ecto Euclid ……………………………………… 188§2. Anh xa truc giao …………………………………………….. 201§3. Ph´ep biˆen d¯ˆoi liˆen hop v`a ph´ep biˆen d¯ˆoi d¯ˆoi xu´ng ……………….. 214§4. V`ai n´et vˆe khˆong gian Unita ………………………………….. 222B`ai tˆap ………………………………………………………… 225Chuong VI: Dang song tuyˆen t´ınh v`a dang to`an phuong ………………… 234§1. Kh´ai niˆem dang song tuyˆen t´ınh v`a dang to`an phuong …………… 234§2. Dua dang to`an phuong vˆe dang ch´ınh t˘ac ………………………. 2372§3. Hang v`a hach cua dang to`an phuong …………………………… 244§4. Chı sˆo qu´an t´ınh …………………………………………….. 247§5. Dang to`an phuong x´ac d¯inh dˆau ………………………………. 252B`ai tˆap ………………………………………………………… 254Chuong VII: Dai sˆo d¯a tuyˆen t´ınh ……………………………………. 262§1. T´ıch tenxo ………………………………………………….. 263§2. C´ac t´ınh chˆat co ban cua t´ıch tenxo ……………………………. 267§3. Dai sˆo tenxo ………………………………………………… 270§4. Dai sˆo d¯ˆoi xu´ng ……………………………………………… 275§5. Dai sˆo ngo`ai …………………………………………………. 281B`ai tˆap ………………………………………………………… 290T`ai liˆeu tham khao …………………………………………………. 2923LOI NOI DAUTheo d`ong lich su, mˆon Dai sˆo tuyˆen t´ınh khoi d¯ˆau v´oi viˆec giai v`a biˆen luˆanc´ac hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh. Vˆe sau, d¯ˆe c´o thˆe hiˆeu thˆau d¯´ao cˆau tru´c cua tˆapnghiˆem v`a d¯iˆeu kiˆen d¯ˆe mˆot hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh c´o nghiˆem, ngu`oi ta xˆayd.ng nhu˜ng kh´ai niˆem tru`u tuong hon nhu khˆong gian v´ecto v`a ´anh xa tuyˆen t´ınh. Ngu`oi ta cu˜ng c´o nhu cˆau khao s´at c´ac khˆong gian v´oi nhiˆeu thuˆoc t´ınh h`ınh hochon, trong d¯´o c´o thˆe d¯o d¯ˆo d`ai cua v´ecto v`a g´oc giu˜a hai v´ecto. Xa hon, hu´ongnghiˆen cu´u n`ay dˆan t´oi b`ai to´an phˆan loai c´ac dang to`an phuong, v`a tˆong qu´at honphˆan loai c´ac tenxo, du´oi t´ac d¯ˆong cua mˆot nh´om cˆau tru´c n`ao d¯´o.Ng`ay nay, Dai sˆo tuyˆen t´ınh d¯uoc u´ng dung v`ao h`ang loat l˜ınh vuc kh´ac nhau, t . Giai t´ıch t´oi H`ınh hoc vi phˆan v`a Ly´ thuyˆet biˆeu diˆen nh´om, tu` Co hoc, Vˆat ly´t´oi Ky˜ thuˆat… V`ı thˆe, n´o d¯˜a tro th`anh mˆot mˆon hoc co so cho viˆec d¯`ao tao c´acgi´ao viˆen trung hoc, c´ac chuyˆen gia bˆac d¯ai hoc v`a trˆen d¯ai hoc thuˆoc c´ac chuyˆenng`anh khoa hoc co ban v`a cˆong nghˆe trong tˆat ca c´ac tru`ong d¯ai hoc.D˜a c´o h`ang tr˘am cuˆon s´ach vˆe Dai sˆo tuyˆen t´ınh d¯u .c xuˆat ban trˆen to`an thˆe gi´oi. Chu´ng tˆoi nhˆan thˆay c´o hai khuynh hu´ong chu yˆeu trong viˆec tr`ınh b`ay mˆonhoc n`ay.Khuynh hu´ong thu´ nhˆat b˘at d¯ˆau v´oi c´ac kh´ai niˆem ma trˆan, d¯inh thu´c v`a hˆephuong tr`ınh tuyˆen t´ınh, rˆoi d¯i t´oi c´ac kh´ai niˆem tru`u tuong hon nhu khˆong gianv´ecto v`a ´anh xa tuyˆen t´ınh. Khuynh hu´ong n`ay dˆe tiˆep thu. Nhung n´o khˆong choph´ep tr`ınh b`ay ly´ thuyˆet vˆe d¯inh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh b˘ang mˆotngˆon ngu˜ cˆo d¯ong v`a d¯ep d¯˜e.Khuynh hu´ong thu´ hai tr`ınh b`ay c´ac kh´ai niˆem khˆong gian v´ecto v`a ´anh xatuyˆen t´ınh tru´oc, rˆoi ´ap dung v`ao khao s´at d¯inh thu´c v`a hˆe phuong tr`ınh tuyˆent´ınh. Uu d¯iˆem cua phuong ph´ap n`ay l`a d¯ˆe cao ve d¯ep trong t´ınh nhˆat qua´n vˆe cˆautru´c cua c´ac d¯ˆoi tu .ng d¯u .c khao s´at. Nhu .c d¯iˆem cua n´o l`a khi x´et t´ınh d¯ˆoc lˆap4tuyˆen t´ınh v`a phu thuˆoc tuyˆen t´ınh, thˆat ra ngu`oi ta d¯˜a phai d¯ˆoi m˘at v´oi viˆec giaihˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh.C´ach tr`ınh b`ay n`ao cu˜ng c´o c´ai ly´ cua n´o. Theo kinh nghiˆem cua chu´ng tˆoi th`ınˆen chon c´ach tr`ınh b`ay thu´ hai cho c´ac sinh viˆen c´o kha n˘ang tu duy tru`u tuongtot hon v`a c´o muc d¯´ıch huong t´oi mˆot m˘at b˘ang kiˆen thu´c cao hon vˆe to´an.Cuˆon s´ach n`ay d¯u .c chu´ng tˆoi biˆen soan nh˘am muc d¯´ıch l`am gi´ao tr`ınh v`a sa´ch tham khao cho sinh viˆen, sinh viˆen cao hoc v`a nghiˆen cu´u sinh c´ac ng`anh khoa hoctu nhiˆen v`a cˆong nghˆe cua c´ac truong d¯ai hoc khoa hoc tu nhiˆen, d¯ai hoc su phamv`a d¯ai hoc ky˜ thuˆat. Cuˆon s´ach d¯uoc viˆet trˆen co so cac b`ai giang vˆe Dai sˆo tuyˆent´ınh cua tˆoi trong nhiˆeu n˘am cho sinh viˆen mˆot sˆo khoa cua tru`ong Dai hoc Tˆongh.p (nay l`a Dai hoc khoa hoc Tu nhiˆen) H`a Nˆoi v`a cua mˆot sˆo tru`ong d¯ai hoc su pham. D˘ac biˆet, tˆoi d¯˜a giang gi´ao tr`ınh n`ay trong 3 n˘am hoc 1997-1998, 1998-1999,1999-2000 cho sinh viˆen c´ac ng`anh To´an, Co, Ly´, Ho´a, Sinh, Dia chˆat, Kh´ı tuongthuy v˘an… cua Chuong tr`ınh d¯`ao tao Cu nhan khoa hoc t`ai n˘ang, Dai hoc khoahoc Tu nhiˆen H`a Nˆoi.Chu´ng tˆoi chon khuynh hu´ong thu´ hai trong hai khuynh hu´ong tr`ınh b`ay d¯˜an´oi o trˆen. Tˆat nhiˆen, v´oi d¯ˆoi chu´t thay d¯ˆoi, cuˆon s´ach n`ay c´o thˆe du`ng d¯ˆe giangDai sˆo tuyˆen t´ınh theo khuynh hu´ong tr`ınh b`ay thu´ nhˆat.T . tuong cˆau tru´c d¯uoc chu´ng tˆoi nhˆan manh nhu mˆot mach ch´ınh cua cuˆon s´ach. Mˆoi d¯ˆoi tuong d¯ˆeu d¯uoc nghiˆen cu´u trong mˆoi tu . g quan v´oi nh´om c´acph´ep biˆen d¯ˆoi bao to`an cˆau tru´c cua d¯ˆoi tuong d¯´o: Khao s´at khˆong gian v´ecto g˘anliˆen v´oi nh´om tuyˆen t´ınh tˆong qu´at GL(n,K), khˆong gian v´ecto Euclid v`a khˆonggian v´ecto Euclid d¯inh huong g˘an liˆen v´oi nh´om truc giao O(n) v`a nh´om truc giaod¯˘ac biˆet SO(n), khˆong gian Unita g˘an liˆen v´oi nh´om unita U(n)… Kˆet qua phˆan loai c´ac dang to`an phu . g phu thuˆoc c˘an ban v`ao viˆec qu´a tr`ınh phˆan loai d¯uoctiˆen h`anh duoi t´ac d¯ˆong cua nh´om n`ao (tuyˆen t´ınh tˆong qu´at, truc giao…).Theo kinh nghiˆem, chu´ng tˆoi khˆong thˆe giang hˆet nˆoi dung cua cuˆon s´ach n`aytrong mˆot gi´ao tr`ınh tiˆeu chuˆan vˆe Dai sˆo tuyˆen t´ınh cho sinh viˆen c´ac truong d¯ai5 … – tailieumienphi.vn

Ebok Đại số tuyến tính do Nguyễn Hữu Việt Hưng biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho các bạn những kiến thức về không gian vector; ma trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng cấu; không gian vecto Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến tính.

đang nạp các trang xem trước

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

Xem thêm:

A fast and selective method for the determination of 8 carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in rubber and plastic materials

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đại trà môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường THPT Kỳ Sơn

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 – Trường THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất (Mã đề 456)

gmail.com TailieuXANH.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu sẽ được miễn phí tới 99,99% cho các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên và các cộng tác viên gửi về. Từ khóa tìm kiếm:THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG |Nông nghiệp, thực phẩm |Gạo |Rau hoa quả |Nông sản khác |Sữa và sản phẩm |Thịt và sản phẩm |Dầu thực vật |Thủy sản |Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp |CÔNG NGHIỆP |Dệt may |Dược phẩm, Thiết bị y tế |Máy móc, thiết bị, phụ tùng |Nhựa – Hóa chất |Phân bón |Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ |Sắt, thép |Ô tô và linh kiện |Xăng dầu |DỊCH VỤ |Logistics |Tài chính-Ngân hàng |NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG |Hoa Kỳ |Nhật Bản |Trung Quốc |Hàn Quốc |Châu Âu |ASEAN |BẢN TIN |Bản tin Thị trường hàng ngày |Bản tin Thị trường và dự báo tháng |Bản tin Thị trường giá cả vật tư |luận văn |giáo trình |luận văn |tiến sĩ |Luận văn |thạc sĩ |kế toán |kiểm toán |quản trị kinh doanh |kinh tế tài chính |ngân hàng |ngân hàng luận văn |kế toán |luận văn kinh tế |công nghệ thông tin |lập trình |quản trị |mạng hệ điều hành |toán học |hóa học |vật lý |công nghệ |văn học |kỹ năng mềm |đề thi |ebook |ngoại ngữ |tiếng pháp |tiếng hàn |tiếng nhật |tiếng nga |tiếng anh |luận văn |ngân hàng |tiểu luận |tiểu thuyết |truyện đọc |ngôn tình |tài liệu |Văn mẫu | Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.