Việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

25/01/2021
320

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Cơ sở vật chất

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

- Đội ngũ nhà giáo

- Chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung Cấp

- Chương trình đào tạo Sơ cấp