Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

       

Trưởng phòng: Th.s. Nguyễn Huy Đạt

Điện thoại: 0983682048

Gmail: huydathp@gmail.com

 

 

Phó trưởng phòng: Th.s. Phạm Khánh Hoàng

Điện thoại: 0903407246

Gmail: khanhhoang.mng@gmail.com

 

Giảng viên: CN. Hà Trung Sơn

Điện thoại: 0915159707

Gmail: sonltd@gmail.com

 

Giảng viên: CN. Hoàng Thị Cầm Ngoan

Điện thoại: 0972664869

Gmail: hoangcamngoan14@gmail.com

 

Giảng viên: Th.s.Bùi Thị Mây

Điện thoại: 0969867215

Gmail: buithimay82@gmail.com

        Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển đào tạo nhà trường, quản lý, điều hành công tác đào tạo, kiểm tra giám sát công tác đào tạo trong toàn trường.

       Các nhiệm vụ cơ bản: xây dựng chương trình, tài liệu học tập, kế hoạch đào tạo, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; Lập kế hoạch, tiến độ đào tạo chung cho toàn trường; Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được duyệt; Thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra, quản lý chất lượng và hồ sơ giảng dạy của các khóa sau khi kết thúc môn học đảm bảo đúng quy chế; Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo; Phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyển sinh. Thực hiện công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động TB&XH, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.