Thông báo : Chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế nhà trường

08/10/2020
472

Ban chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế nhà trường đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên chỉnh sửa, bổ sung vào các nội quy, quy chế trong nhà trường, sau khi chỉnh sửa xong gửi các đơn vị trực thuộc nhà trường để tham gia ý kiến.

Để việc chỉnh sửa, bổ sung vào các nội quy, quy chế đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn. Ban chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế nhà trường đăng gửi các văn bản có liên quan như sau:

TT

Tên nội quy, quy chế

Thông tư, hướng dẫn

1

Nội quy lao động

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14

Luật phòng chống tác hại rượu bia số 44/2019/QH14

2

Quy chế dân chủ

Nghị định số 149/2018

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

3

Quy chế thi đua khen thưởng

Hướng dẫn số 1170HD-SNV

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

4

Quy chế tuyển sinh

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH

Yêu cầu trưởng các đơn vị tải, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động trong đơn vị mình nghiên cứu, tham gia, góp ý xây dựng nội quy, quy chế nhà trường.